Po­gar­da to po­liczek wy­mie­rzo­ny na odległość.


po­gar­da-to po­liczek-wy­mie­rzo­ny-na odległość
victor marie hugopo­gar­dato po­liczekwy­mie­rzo­nyna odległośćpo­gar­da to po­liczekto po­liczek wy­mie­rzo­nywy­mie­rzo­ny na odległośćpo­gar­da to po­liczek wy­mie­rzo­nyto po­liczek wy­mie­rzo­ny na odległośćpo­gar­da to po­liczek wy­mie­rzo­ny na odległość

Cza­sem chciałabym, żeby mo­je słowa i działania były jak wy­mie­rzo­ny po­liczek lub bat. Chcę uderzyć ludzi w twarz, aby dos­trzeg­li na je­den dzień to, co ja widzę codzien­nie udzielając po­mocy ubogim.Tęskno­ta-bez­bro­ność mie­rzo­na łzami...Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo.Lecz kręci się niebiosów ze­gar I czas o tar­cze mie­czem bije Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary.Zro­bię so­bie tar­cze z przyk­rywki i hełm z gar­nka, a mie­czem moim będą słowa miłości.