Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność 


po­jawię ę-w twoim-śnie-po-cichu-we mgle-ocza­ruję-cię-swą-urodą-swą-in­tuicją-i swobodą-od­pra­wię-cza­ry-wokół-two­jego
milena :*po­jawię sięw twoimśniepocichuwe mgleocza­rujęcięswąurodąswąin­tuicjąi swobodąod­pra­więcza­rywokółtwo­jegojestestwazro­bięwszys­tkotyl­kobyśzab­rałmniedo swo­jegokrólestwabędę sięśmiaći płakaćkiedytrzebatyl­kozap­ro­wadziłdo niebachcębro­niłi chroniłwszędzieza mnągoniłpożyczęci swo­jeser­cena niepi­sanąkoniecznośćkażęci sięw nimpod­pi­saćna wieczność po­jawię się w twoimw twoim śnieśnie popo cichuwe mgle ocza­rujęocza­ruję cięcię swąswą urodąurodą swąswą in­tuicjąin­tuicją i swobodąi swobodą od­pra­więod­pra­wię cza­rycza­ry wokółwokół two­jegotwo­jego jestestwajestestwa zro­bięzro­bię wszys­tkotyl­ko byśbyś zab­rałzab­rał mniemnie do swo­jegodo swo­jego królestwakrólestwa będę siębędę się śmiaćśmiać i płakaćkiedy trzebatrzeba tyl­kotyl­ko byśbyś mniemnie zap­ro­wadziłzap­ro­wadził do niebado nieba chcębyś mniemnie bro­niłbro­nił i chroniłi chronił ii wszędziewszędzie za mnąza mną goniłgonił pożyczępożyczę ci swo­jeci swo­je ser­ceser­ce na niepi­sanąna niepi­saną koniecznośćkonieczność ii każękażę ci sięci się w nimw nim pod­pi­saćpod­pi­sać na wieczność po­jawię się w twoim śniew twoim śnie pośnie po cichuwe mgle ocza­ruję cięocza­ruję cię swącię swą urodąswą urodą swąurodą swą in­tuicjąswą in­tuicją i swobodąin­tuicją i swobodą od­pra­więi swobodą od­pra­wię cza­ryod­pra­wię cza­ry wokółcza­ry wokół two­jegowokół two­jego jestestwatwo­jego jestestwa zro­bięjestestwa zro­bię wszys­tkotyl­ko byś zab­rałbyś zab­rał mniezab­rał mnie do swo­jegomnie do swo­jego królestwado swo­jego królestwa będę siękrólestwa będę się śmiaćbędę się śmiać i płakaćkiedy trzeba tyl­kotrzeba tyl­ko byśtyl­ko byś mniebyś mnie zap­ro­wadziłmnie zap­ro­wadził do niebazap­ro­wadził do nieba chcębyś mnie bro­niłmnie bro­nił i chroniłbro­nił i chronił ii chronił i wszędziei wszędzie za mnąwszędzie za mną goniłza mną gonił pożyczęgonił pożyczę ci swo­jepożyczę ci swo­je ser­ceci swo­je ser­ce na niepi­sanąser­ce na niepi­saną koniecznośćna niepi­saną konieczność ikonieczność i każęi każę ci siękażę ci się w nimci się w nim pod­pi­saćw nim pod­pi­sać na wieczność 

Gdy­byś mnie tak por­wał W świat wiel­kiej namiętności Roz­budził we mnie to poczu­cie lekkości Gdy­byś tak wpro­wadził W świat wiel­kiego pożąda­nia Wyr­wał ze szponów zakłamania Gdy­byś mnie dopadł Do­konał zespolenia Budząc fa­le og­romne­go podniecenia Gdy­byś tak roz­pa­lił I zmu­sił do wiel­kiej miłości Zat­ra­cając część włas­nej godności Gdy­byś tak pozostawił Tak w tej chwi­li od niechcenia Czy miała bym dużo do stracenia Kiedy pat­rzę z ja­ka na­bożnością i czcią pod­chodzisz do swo­jego no­wego ek­spre­su ciśnieniowe­go, to prze­zor­nie proszę o zwykłą kawę parzoną po tu­rec­ku, bo so­bie myślę, że gdy­by on ci się - nie daj Bóg, pop­suł w trak­cie ro­bienia mi ka­wy, to winą obar­czyła byś mnie i wyk­reśliła z lis­ty zna­jomych, a ja chcę przychodzić do ciebie i składać ko­lej­ne kloc­ki układan­ki, którą na­zywam głupiokurwiem(GPK).Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie.Chciałam byś uk­rył mnie przed światem w swoich ra­mionach. Chciałam byś chro­nił mnie. Nie będę stać na deszczu. Zbu­duje so­bie szałas bez­pie­czny, ściany ciepłem i ciszą ok­leję, w ok­nach kwiaty pos­ta­wię. Ciebie do niego nie wpuszczę, żeby ściany zno­wu szro­nem się nie pok­ryły, a kwiaty żeby mróz nie ściął.Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...