Po­jawię się w twoim śnie Po cichu, we mgle Ocza­ruję Cię swą urodą Swą in­tuicją i swobodą Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba Chcę, byś mnie bro­nił i chronił I wszędzie za mną gonił Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność 


po­jawię ę-w twoim-śnie-po-cichu-we mgle-ocza­ruję-cię-swą-urodą-swą-in­tuicją-i swobodą-od­pra­wię-cza­ry-wokół-two­jego
milena :*po­jawię sięw twoimśniepocichuwe mgleocza­rujęcięswąurodąswąin­tuicjąi swobodąod­pra­więcza­rywokółtwo­jegojestestwazro­bięwszys­tkotyl­kobyśzab­rałmniedo swo­jegokrólestwabędę sięśmiaći płakaćkiedytrzebatyl­kozap­ro­wadziłdo niebachcębro­niłi chroniłwszędzieza mnągoniłpożyczęci swo­jeser­cena niepi­sanąkoniecznośćkażęci sięw nimpod­pi­saćna wieczność po­jawię się w twoimw twoim śnieśnie popo cichuwe mgle ocza­rujęocza­ruję cięcię swąswą urodąurodą swąswą in­tuicjąin­tuicją i swobodąi swobodą od­pra­więod­pra­wię cza­rycza­ry wokółwokół two­jegotwo­jego jestestwajestestwa zro­bięzro­bię wszys­tkotyl­ko byśbyś zab­rałzab­rał mniemnie do swo­jegodo swo­jego królestwakrólestwa będę siębędę się śmiaćśmiać i płakaćkiedy trzebatrzeba tyl­kotyl­ko byśbyś mniemnie zap­ro­wadziłzap­ro­wadził do niebado nieba chcębyś mniemnie bro­niłbro­nił i chroniłi chronił ii wszędziewszędzie za mnąza mną goniłgonił pożyczępożyczę ci swo­jeci swo­je ser­ceser­ce na niepi­sanąna niepi­saną koniecznośćkonieczność ii każękażę ci sięci się w nimw nim pod­pi­saćpod­pi­sać na wieczność po­jawię się w twoim śniew twoim śnie pośnie po cichuwe mgle ocza­ruję cięocza­ruję cię swącię swą urodąswą urodą swąurodą swą in­tuicjąswą in­tuicją i swobodąin­tuicją i swobodą od­pra­więi swobodą od­pra­wię cza­ryod­pra­wię cza­ry wokółcza­ry wokół two­jegowokół two­jego jestestwatwo­jego jestestwa zro­bięjestestwa zro­bię wszys­tkotyl­ko byś zab­rałbyś zab­rał mniezab­rał mnie do swo­jegomnie do swo­jego królestwado swo­jego królestwa będę siękrólestwa będę się śmiaćbędę się śmiać i płakaćkiedy trzeba tyl­kotrzeba tyl­ko byśtyl­ko byś mniebyś mnie zap­ro­wadziłmnie zap­ro­wadził do niebazap­ro­wadził do nieba chcębyś mnie bro­niłmnie bro­nił i chroniłbro­nił i chronił ii chronił i wszędziei wszędzie za mnąwszędzie za mną goniłza mną gonił pożyczęgonił pożyczę ci swo­jepożyczę ci swo­je ser­ceci swo­je ser­ce na niepi­sanąser­ce na niepi­saną koniecznośćna niepi­saną konieczność ikonieczność i każęi każę ci siękażę ci się w nimci się w nim pod­pi­saćw nim pod­pi­sać na wieczność 

Wszys­tko mnie bo­li, gdzie byś mnie nie dot­knął, to mnie bo­li. Gdzie byś nie strze­lił, to tra­fisz we mnie. -Edward Stachura
wszys­tko-mnie-bo­li-gdzie-byś-mnie-nie dot­knął-to mnie-bo­li-gdzie byś-nie strze­lił-to tra­fisz-we mnie