po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało 


po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
taktojaxpo­kar­memmoimso­kiżycianawy­pasłychwzgórkachna­turyłonemkar­mięzmysłycodzienniełaknącte ciało po­kar­mem moimmoim so­kiso­ki życiażycia nana wy­pasłychwy­pasłych wzgórkachwzgórkach na­turyna­tury łonemłonem kar­miękar­mię zmysłyzmysły codzienniecodziennie łaknącłaknąc te ciało po­kar­mem moim so­kimoim so­ki życiaso­ki życia nażycia na wy­pasłychna wy­pasłych wzgórkachwy­pasłych wzgórkach na­turywzgórkach na­tury łonemna­tury łonem kar­mięłonem kar­mię zmysłykar­mię zmysły codzienniezmysły codziennie łaknąccodziennie łaknąc te ciało po­kar­mem moim so­ki życiamoim so­ki życia naso­ki życia na wy­pasłychżycia na wy­pasłych wzgórkachna wy­pasłych wzgórkach na­turywy­pasłych wzgórkach na­tury łonemwzgórkach na­tury łonem kar­mięna­tury łonem kar­mię zmysłyłonem kar­mię zmysły codzienniekar­mię zmysły codziennie łaknączmysły codziennie łaknąc te ciało po­kar­mem moim so­ki życia namoim so­ki życia na wy­pasłychso­ki życia na wy­pasłych wzgórkachżycia na wy­pasłych wzgórkach na­turyna wy­pasłych wzgórkach na­tury łonemwy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mięwzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysłyna­tury łonem kar­mię zmysły codzienniełonem kar­mię zmysły codziennie łaknąckar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało 

Krop­la­mi deszczu będę cię całował Pieścił słońcem, us­ta­mi malował Mus­kał wiat­rem, od­dechem szep­tał do ucha Ryt­mem me­go ciała unoszę two­je ciało Obudzę zmysły by two­je wyz­wo­lić pragnienia Na­kar­mię roz­koszą, byś doz­nała spełnienia Dop­ro­wadzę do szczy­tu ,który sięga pod nieba skle­pienie Wte­dy dot­rzesz do miej­sc, w których ja bywam Poz­nasz jaką jest miłość i czy by­wa prawdziwa Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha.Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą.Czy skończy­my jak Kar­ta­gi­na ? Kar­ta­gi­na zginęła w wal­ce, a Po­la­cy pop­rzez de­zer­cję.  Cza­sami w po­kerze jest tak, że na­wet z naj­lep­szy­mi kar­ta­mi na ręku nie wyg­rasz wiele, bo po­zos­ta­li spa­sują. Możesz jed­nak wyg­rać na­wet mając słabe kar­ty, jeśli dob­rze to ro­zeg­rasz. To sa­mo do­tyczy życia.Jes­teś moim le­kar­stwem na wie­czne szczęście.