po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze →


po­kora-pro­wadzi-do praw­dzi­wej-miłoś-a-miłość- praw­dzi­wa-miłość- ut­wier­dza-w pokorze-→-po­kora-jest pod­stawą
jacobpo­korapro­wadzido praw­dzi­wejmiłościmiłość praw­dzi­wa ut­wier­dzaw pokorzepo­korajest pod­stawąwszel­kichcnótśwjan vianneypraw­dzi­wanie uno­si siępychąhymno miłościz pis­maŚwiętego po­kora pro­wadzipro­wadzi do praw­dzi­wejdo praw­dzi­wej miłości praw­dzi­wa miłość ut­wier­dza w pokorzew pokorze →po­kora jest pod­stawąjest pod­stawą wszel­kichwszel­kich cnótjan vianney →praw­dzi­wa miłośćmiłość nie uno­si sięnie uno­si się pychąhymn o miłościo miłości z pis­maz pis­ma Świętego po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wejpro­wadzi do praw­dzi­wej miłości ut­wier­dza w pokorze →po­kora jest pod­stawą wszel­kichjest pod­stawą wszel­kich cnótpraw­dzi­wa miłość nie uno­si sięmiłość nie uno­si się pychąhymn o miłości z pis­mao miłości z pis­ma Świętego 

Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Dziewięćdziesiąt pro­cent praw­dzi­wej miłości to moc­ne, czer­wieniące uszy zakłopotanie.Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.Praw­dzi­wa wie­dza i praw­dzi­wa nauka człowieka ? to człowiek.Pod osłoną no­cy, w gwiaz­dy wy­soko, ula­tują dusze sprag­nione uczuć, zgorzkniałe, oziębłe bez cienia ra­dości, ocze­kujące wiel­kiej, praw­dzi­wej miłości. Miłość ta ma być pradzi­wa która by ich nędzną dolę rozświetliła.