Po­laków nie zdo­bywa się groźbą, tyl­ko sercem.


po­laków-nie zdo­bywa ę-groźbą-tyl­ko-sercem
stefan wyszyńskipo­lakównie zdo­bywa sięgroźbątyl­kosercempo­laków nie zdo­bywa sięnie zdo­bywa się groźbątyl­ko sercempo­laków nie zdo­bywa się groźbą

W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.Nicze­go - a zwłaszcza ko­biet - nie zdo­bywa się z założony­mi rękami.Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku.God­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej.