Po­lak, cho­ciaż stąd między na­roda­mi słynny, Że bar­dziej niźli życie kocha kraj rodzinny.


po­lak-cho­ciaż-stąd-między-na­roda­mi-słynny-Że-bar­dziej-źli-życie-kocha-kraj-rodzinny
adam mickiewiczpo­lakcho­ciażstądmiędzyna­roda­misłynnyebar­dziejniźliżyciekochakrajrodzinnycho­ciaż stądstąd międzymiędzy na­roda­mina­roda­mi słynnyŻe bar­dziejbar­dziej niźliniźli życieżycie kochakocha krajkraj rodzinnycho­ciaż stąd międzystąd między na­roda­mimiędzy na­roda­mi słynnyŻe bar­dziej niźlibar­dziej niźli życieniźli życie kochażycie kocha krajkocha kraj rodzinnycho­ciaż stąd między na­roda­mistąd między na­roda­mi słynnyŻe bar­dziej niźli życiebar­dziej niźli życie kochaniźli życie kocha krajżycie kocha kraj rodzinnycho­ciaż stąd między na­roda­mi słynnyŻe bar­dziej niźli życie kochabar­dziej niźli życie kocha krajniźli życie kocha kraj rodzinny

Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności! Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.Życie ludzi nie różni się aż tak bar­dzo – cho­ciaż jes­teśmy skłon­ni wie­rzyć w swoją niepowtarzalność.Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Ser­ce ko­biety doz­na­je w życiu więcej za­wodów niźli jej ner­wy. Ale te os­tatnie by­wają dla niej bar­dziej nieukojone.Niekiedy mam wrażenie, że przeg­rałam swoją walkę o życie, cho­ciaż żyję.