Po­lemi­ka z idiotą,to ce­na na którą stać tyl­ko głupca.


po­lemi­ka-z idiotąto-­na-na którą-stać-tyl­ko-głupca
dr tawian stambułapo­lemi­kaz idiotątoce­nana którąstaćtyl­kogłupcace­na na którąna którą staćstać tyl­kotyl­ko głupcace­na na którą staćna którą stać tyl­kostać tyl­ko głupcace­na na którą stać tyl­kona którą stać tyl­ko głupcace­na na którą stać tyl­ko głupca

Mów mądrze do głupca, a nazwie cię idiotą.Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami.Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego./zag­woz­dka/ Układ kos­tny u człowieka, to ar­cydzieło. 206 kości, śred­nia wa­ga to 12kg u mężczyz­ny, 10 u kobiety. Os­tatnie żeb­ro, to je­dyna kość u człowieka która po wyjęciu - odrasta. wy­powiedź nieautoryzowana nie sprawdzałem nie będę po­lemi­zował na ten te­mat z Bo­giem :P  dob­rze że człowiek wy­korzys­tu­je małą je­go część przez to by­wa - tyl­ko og­ra­niczo­nym idiotą Pod wpływem do­tyku palców znikam by stać się tyl­ko Czuciem... Gdy słyszę głos w rozkoszy za­mieram by stać się Ciszą, która go odbije... I masz mnie choć wca­le mnie przy To­bie nie ma... w nieby­cie objęć twych ramion umieram... by przez tę chwilę być wszys­tkim dla Ciebie będąc niczym... w świecie czwo­rokątnym łoża opo­wiadam miękkiej pościeli o miłości po­między dziś, a jutro, gdy odej­dziesz i blis­kość się skończy