po­liż mnie po li­lii szyi po pąs policzka połaś się poa tri­vialis po łebkach po łydkach ogrodniku al­bo cho­ciaż psie ogrodnika 


po­liż-mnie-po li­lii-szyi-po-pąs-policzka-połaś ę-poa-tri­vialis-po łebkach-po-łydkach-ogrodniku-al­bo-cho­ciaż-psie-ogrodnika 
liliowięcpo­liżmniepo li­liiszyipopąspoliczkapołaś siępoatri­vialispo łebkachłydkachogrodnikual­bocho­ciażpsieogrodnika po­liż mniemnie po li­liipo li­lii szyiszyi popo pąspąs policzkapoliczka połaś siępołaś się poapoa tri­vialistri­vialis po łebkachpo łebkach popo łydkachłydkach ogrodnikuogrodniku al­boal­bo cho­ciażcho­ciaż psiepsie ogrodnika po­liż mnie po li­liimnie po li­lii szyipo li­lii szyi poszyi po pąspo pąs policzkapąs policzka połaś siępoliczka połaś się poapołaś się poa tri­vialispoa tri­vialis po łebkachtri­vialis po łebkach popo łebkach po łydkachpo łydkach ogrodnikułydkach ogrodniku al­boogrodniku al­bo cho­ciażal­bo cho­ciaż psiecho­ciaż psie ogrodnika po­liż mnie po li­lii szyimnie po li­lii szyi popo li­lii szyi po pąsszyi po pąs policzkapo pąs policzka połaś siępąs policzka połaś się poapoliczka połaś się poa tri­vialispołaś się poa tri­vialis po łebkachpoa tri­vialis po łebkach potri­vialis po łebkach po łydkachpo łebkach po łydkach ogrodnikupo łydkach ogrodniku al­bołydkach ogrodniku al­bo cho­ciażogrodniku al­bo cho­ciaż psieal­bo cho­ciaż psie ogrodnika po­liż mnie po li­lii szyi pomnie po li­lii szyi po pąspo li­lii szyi po pąs policzkaszyi po pąs policzka połaś siępo pąs policzka połaś się poapąs policzka połaś się poa tri­vialispoliczka połaś się poa tri­vialis po łebkachpołaś się poa tri­vialis po łebkach popoa tri­vialis po łebkach po łydkachtri­vialis po łebkach po łydkach ogrodnikupo łebkach po łydkach ogrodniku al­bopo łydkach ogrodniku al­bo cho­ciażłydkach ogrodniku al­bo cho­ciaż psieogrodniku al­bo cho­ciaż psie ogrodnika 

Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć.Cho­ciaż jest wiele rzek - w morzu i tak staną się jed­nym. Cho­ciaż jest wiele kłam­stw - jed­na praw­da oba­li je wszys­tkie. Kiedy po­jawia się jed­no słońce, ciem­ność, Choćby była niep­rze­nik­niona - znika.Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne.z cyk­lu : OGŁOSZE­NIA PRÓŻNE Poszu­kuję me­cena­sa s z t u k i . Niech po­może mnie wy­dać . Cho­ciaż za mąż.- Cza­sem są ta­kie dni, że naj­le­piej wróciłbyś się do przeszłości, al­bo za wszelką cenę cho­ciaż, dążył do zacho­wania cho­ler­ne­go sta­tusu quo, bo masz wrażenie że sta­je się już tyl­ko gorzej... - ale ope­rac­je cza­sowe nie istnieją -cho­lera, wiem. może i dobrze...Wrześniowe słońce Bliżej je­sień - piękno barw Me­lan­cho­lii czas Krys­ty­na Sz. 03.09.2015r.