Po­lity­ka to nie jest marzy­ciel­ska rzecz.


po­lity­ka-to nie jest marzy­ciel­ska-rzecz
stanisław wyspiańskipo­lity­kato nie jest marzy­ciel­skarzeczpo­lity­ka to nie jest marzy­ciel­skato nie jest marzy­ciel­ska rzeczpo­lity­ka to nie jest marzy­ciel­ska rzecz

Zaczął niczym spo­koj­ny wiatr ,skończył jak niszczy­ciel­ska burza.Po­lity­ka, kiedy jest sztuką oraz służbą a nie narzędziem wy­zys­ku, to działanie na rzecz ideału pop­rzez rzeczywistość.Po­lity­ka to nie jest pra­ca, to są zajęcia, po­lity­ka stwarza sy­tuac­je, a nie wartości.Tyl­ko ska­zanie na śmierć wyróżnia człowieka od in­nych; to je­dyna rzecz, której nie da się kupić.Unia Euro­pej­ska jest ska­zana na niepo­wodze­nie, gdyż jest czymś sza­lonym, uto­pij­nym pro­jek­tem, pom­ni­kiem pychy le­wico­wych intelektualistów.