Po­lityk mu­si mieć grub­szą skórę i świado­mość, że ludzie mają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykach.


po­lityk-mu­-mieć-grub­szą-skórę-i świado­mość-że ludzie-mają-z re­guły-jak naj­gor­sze-wyob­rażenia-o politykach
donald tuskpo­litykmu­simiećgrub­sząskóręi świado­mośćże ludziemająz re­gułyjak naj­gor­szewyob­rażeniao politykachpo­lityk mu­simu­si miećmieć grub­szągrub­szą skóręskórę i świado­mośćże ludzie mająmają z re­gułyz re­guły jak naj­gor­szejak naj­gor­sze wyob­rażeniawyob­rażenia o politykachpo­lityk mu­si miećmu­si mieć grub­sząmieć grub­szą skóręgrub­szą skórę i świado­mośćże ludzie mają z re­gułymają z re­guły jak naj­gor­szez re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażeniajak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykachpo­lityk mu­si mieć grub­sząmu­si mieć grub­szą skóręmieć grub­szą skórę i świado­mośćże ludzie mają z re­guły jak naj­gor­szemają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażeniaz re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykachpo­lityk mu­si mieć grub­szą skóręmu­si mieć grub­szą skórę i świado­mośćże ludzie mają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażeniamają z re­guły jak naj­gor­sze wyob­rażenia o politykach

Świado­mość tru­du dopłynięcia do brze­gu często pod­po­wiada żeby od­dać się nur­tom. Nie ma nic gor­sze­go, jak wyb­ra­nie najłat­wiej­szej tra­sy. Po­zor­ny ba­nał, piękny wodospad.Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego.Nie ma nic gor­sze­go niż fałszy­wa nadzieja, tak sa­mo w sztu­ce jak i miłości. To naj­lep­sza dro­ga do pękających serc. Im bar­dziej jes­tem wy­magający tym mniej­sza szan­sa na strzas­ka­ne złudzenia.Na­wet naj­gor­sza praw­da jest lep­sza od naj­lep­sze­go kłamstwa.Wolę żebyś mówił mi naj­gor­szą prawdę niż wcis­kał naj­lep­sze kłamstwo.Mieć świado­mość orła, a być wróblem - to właśnie jest tęsknota.