po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil 


po­mimo-tych-wszys­tkich-zlych-uczuc-i tak-po­zos­­nie- smak-dob­rych-chwil 
badtomekpo­mimotychwszys­tkichzlychuczuci takpo­zos­ta­nieci smakdob­rychchwil po­mimo tychtych wszys­tkichwszys­tkich zlychzlych uczucuczuc i taki tak po­zos­ta­niepo­zos­ta­nie ci smakci smak dob­rychdob­rych chwil po­mimo tych wszys­tkichtych wszys­tkich zlychwszys­tkich zlych uczuczlych uczuc i takuczuc i tak po­zos­ta­niei tak po­zos­ta­nie ci smakpo­zos­ta­nie ci smak dob­rychci smak dob­rych chwil po­mimo tych wszys­tkich zlychtych wszys­tkich zlych uczucwszys­tkich zlych uczuc i takzlych uczuc i tak po­zos­ta­nieuczuc i tak po­zos­ta­nie ci smaki tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rychpo­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil po­mimo tych wszys­tkich zlych uczuctych wszys­tkich zlych uczuc i takwszys­tkich zlych uczuc i tak po­zos­ta­niezlych uczuc i tak po­zos­ta­nie ci smakuczuc i tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rychi tak po­zos­ta­nie ci smak dob­rych chwil 

wszys­tkie sny o tobie obudź dru­gim brze­giem nie od­da­laj mostów gdyż tyl­ko pod bramą pięknych uczuć zap­raszają ogrody kwiata­mi myśli niepojętych po ludzku ra­dos­nych chwil i wszys­tkich początków Miłość jest wte­dy, gdy po­mimo wszys­tkich przyk­rości, które Ci da­na oso­ba wyrządziła, wszys­tkich za­wodów i po­rażek, nie pot­ra­fisz znieść myśli, ze tej oso­by przy To­bie nie ma.`Lu­bię ana­lizo­wać wie­czo­rami właśnie mi­jaja­cy dzień i mys­lec o tych wszys­tkich sy­tauc­jach kto­rych nie byłam w sta­nie prze­widzieć 13godzin te­mu. :) Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę.Nie mam dla Ciebie uczuć, nig­dy tych sa­mych. Ktoś już to wziął. Wejdę z Tobą, wyjdę z in­nym, nie bądź rozżalo­ny. Nie utulę Cię na dob­ra­noc, nie będę na zaw­sze. Chcesz to zos­tań, ale nie licz na to, że ja nie pos­ta­nowię odejść.