Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie.


po­moc­ne-może-być-przy­pom­nienie-so­bie-gorzkiej-praw­dy-że gdy-cudza-wa­da-szczególnie-moc­no-ko­goś-iry­tuje-oz­nacza-to
gael lindenfeldpo­moc­nemożebyćprzy­pom­nienieso­biegorzkiejpraw­dyże gdycudzawa­daszczególniemoc­noko­gośiry­tujeoz­naczatoże nie nau­czył sięjeszczeak­cepto­waćjeju siebiepo­moc­ne możemoże byćbyć przy­pom­nienieprzy­pom­nienie so­bieso­bie gorzkiejgorzkiej praw­dyże gdy cudzacudza wa­dawa­da szczególnieszczególnie moc­nomoc­no ko­gośko­goś iry­tujeże nie nau­czył się jeszczejeszcze ak­cepto­waćak­cepto­wać jejjej u siebiepo­moc­ne może byćmoże być przy­pom­nieniebyć przy­pom­nienie so­bieprzy­pom­nienie so­bie gorzkiejso­bie gorzkiej praw­dyże gdy cudza wa­dacudza wa­da szczególniewa­da szczególnie moc­noszczególnie moc­no ko­gośmoc­no ko­goś iry­tujeże nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­waćjeszcze ak­cepto­wać jejak­cepto­wać jej u siebie

Cze­mu go jeszcze się nie pod­dała? Hmm...Za dużo jej dał, żeby mogła przes­tać. Zbyt wiele ją nau­czył. Za moc­no pot­ra­fiła trwać przy nim, kur­czo­wo trzy­mać się je­go koszu­li by nie poz­wo­lić mu odejść. Jej ser­ce zdążyło już przyz­wyczaić się do prze­nik­li­wego bólu, gdy każde je­go słowo ra­niło jak cios szty­letem...Za bar­dzo go kochała..Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać.Spoj­rzałem w jej sza­re oczy, były zapłaka­ne. Całe czer­wo­ne, a po po­liczku spływały łzy. Chciałem je wyt­rzeć, ale objęła mnie i moc­no przy­tuliła. Tak jak­by chciała mnie przy­goto­wać na po­wie­dze­nie mi praw­dy, ale nic nie mogło mnie na to przygotować.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.