po­myślałam życzenie i spadło niebo odsłaniając skórę cienką jak pergamin ra­ny i inne tatuaże a że ja(k) wąż wyśliz­gują się mi twarze piekło umiera­my cicho każde w swoim a jedno . nie sta­raj się dostrzec bo miłość się dzieje kiedy nikt nie patrzy 


po­myśłam-życzenie-i-spadło-niebo-odsłaniając-skórę-cienką-jak pergamin-ra­ny-i inne-tatuaże-a-że-jak-wąż-wyśliz­gują ę
papillondenuitpo­myślałamżyczeniespadłonieboodsłaniającskóręcienkąjak pergaminra­nyi innetatuażeżejakwążwyśliz­gują sięmi twarzepiekłoumiera­mycichokażdew swoimjednoniesta­raj siędostrzecbomiłość siędziejekiedyniktnie patrzy po­myślałam życzenieżyczenie ii spadłospadło nieboniebo odsłaniającodsłaniając skóręskórę cienkącienką jak pergaminjak pergamin ra­nyra­ny i innei inne tatuażeże ja(k)ja(k) wążwąż wyśliz­gują sięwyśliz­gują się mi twarzemi twarze piekłopiekło umiera­myumiera­my cichocicho każdekażde w swoimjednonienie sta­raj sięsta­raj się dostrzecdostrzec bobo miłość sięmiłość się dziejedzieje kiedykiedy niktnikt nie patrzy po­myślałam życzenie iżyczenie i spadłoi spadło niebospadło niebo odsłaniającniebo odsłaniając skóręodsłaniając skórę cienkąskórę cienką jak pergamincienką jak pergamin ra­nyjak pergamin ra­ny i innera­ny i inne tatuażetatuaże a żea że ja(k)że ja(k) wążja(k) wąż wyśliz­gują sięwąż wyśliz­gują się mi twarzewyśliz­gują się mi twarze piekłomi twarze piekło umiera­mypiekło umiera­my cichoumiera­my cicho każdecicho każde w swoimw swoim a jednoa jednonie sta­raj sięnie sta­raj się dostrzecsta­raj się dostrzec bodostrzec bo miłość siębo miłość się dziejemiłość się dzieje kiedydzieje kiedy niktkiedy nikt nie patrzy 

Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Mężczyźni różnią się co naj­wyżej ja­ko niebo i ziemia, ko­biety wszak jak niebo i piekło są różne.dzi­siaj tak miłośnie na cy­tatach he he Miłość nie kiełba­sa, w lodówce się zepsuje. albo chwi­lowa miłość - co mi zro­bisz jak mnie złapiesz. poniekąd przychodzi kiedy chce od­chodzi kiedy chce - miłość w jednorazówkach lub każda miłość wpra­wia w ruch miłość. jak nie nową, to starą sta­wia w in­nym świetle. efekt in­spi­rac­ji cytatowych Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nicKiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.