Po­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nione, a zwierzęta do­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­ności, po­zos­taję kawalerem.


po­nieważ-trzy­manie-dzi­kich-zwierząt-jest us­­wowo-zab­ro­nione-a zwierzę-do­mowe-nie spra­wiają-mi przy­jem­noś-po­zos­taję
karl krauspo­nieważtrzy­maniedzi­kichzwierzątjest us­ta­wowozab­ro­nionea zwierzętado­mowenie spra­wiająmi przy­jem­nościpo­zos­tajękawalerempo­nieważ trzy­manietrzy­manie dzi­kichdzi­kich zwierzątzwierząt jest us­ta­wowojest us­ta­wowo zab­ro­nionea zwierzęta do­mowedo­mowe nie spra­wiająnie spra­wiają mi przy­jem­nościpo­zos­taję kawalerempo­nieważ trzy­manie dzi­kichtrzy­manie dzi­kich zwierzątdzi­kich zwierząt jest us­ta­wowozwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nionea zwierzęta do­mowe nie spra­wiajądo­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­nościpo­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząttrzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowodzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nionea zwierzęta do­mowe nie spra­wiają mi przy­jem­nościpo­nieważ trzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowotrzy­manie dzi­kich zwierząt jest us­ta­wowo zab­ro­nione

Kiedy skończy się młodość, wyjątkową przy­jem­ność spra­wiają nam spot­ka­nia z ludźmi, którzy przed la­ty by­li naszy­mi przy­jaciółmi i wspo­mina­nie wiel­kich czynów z pra­daw­nych czasów.Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Nic nie da­je większej przy­jem­ności, jak spra­wienie jej dru­giej osobie.I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.Dlacze­go przy­jem­ne ko­biety wychodzą za mąż za nud­nych mężczyzn? Po­nieważ in­te­ligen­tni mężczyźni nie żenią się nig­dy z przy­jem­ny­mi kobietami.Przy­jem­ność życia jest przy­jem­nością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem praw­dzi­we życie.