Po­nieważ więc książę obo­wiąza­ny jest umieć używać bes­tii, po­winien so­bie wyb­rać li­sa i lwa, lew bo­wiem nie po­radzi prze­ciw sieciom, lis nie po­radzi prze­ciw wil­kom. Na­leży więc być li­sem, aby się poz­nać na sieciach, i lwem, aby od­straszać wilków.


po­nieważ-więc-książę-obo­wiąza­ny-jest umieć-używać-bes­tii-po­winien-so­bie-wyb­rać-li­-i lwa-lew-bo­wiem-nie po­radzi
niccolò machiavellipo­nieważwięcksiążęobo­wiąza­nyjest umiećużywaćbes­tiipo­winienso­biewyb­raćli­sai lwalewbo­wiemnie po­radziprze­ciwsieciomliswil­komna­leży więcbyćli­semaby siępoz­naćna sieciachi lwemaby od­straszaćwilkówpo­nieważ więcwięc książęksiążę obo­wiąza­nyobo­wiąza­ny jest umiećjest umieć używaćużywać bes­tiipo­winien so­bieso­bie wyb­raćwyb­rać li­sali­sa i lwalew bo­wiembo­wiem nie po­radzinie po­radzi prze­ciwprze­ciw sieciomlis nie po­radzinie po­radzi prze­ciwprze­ciw wil­komna­leży więc byćbyć li­semaby się poz­naćpoz­nać na sieciachaby od­straszać wilkówpo­nieważ więc książęwięc książę obo­wiąza­nyksiążę obo­wiąza­ny jest umiećobo­wiąza­ny jest umieć używaćjest umieć używać bes­tiipo­winien so­bie wyb­raćso­bie wyb­rać li­sawyb­rać li­sa i lwalew bo­wiem nie po­radzibo­wiem nie po­radzi prze­ciwnie po­radzi prze­ciw sieciomlis nie po­radzi prze­ciwnie po­radzi prze­ciw wil­komna­leży więc być li­semaby się poz­nać na sieciach

Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków.Dam Ci kwiat­ki czte­ry Tak z prze­kory Kin­der­sztu­ba U mnie leży Chadzam ścieżką krętą Obok za­sad Na­wet prze­ciw Więc pod górkę życie le­ci Cza­sem nagnę się Aby za­raz spa­dać w dół Więc na przekór dam ci kwiatków Dwa i pół Nies­te­ty, w dzi­siej­szym świecie, aby przet­rwać, mu­simy przyz­wyczaić się do prze­mija­nia - przy­jaźń, miłość, życie - to nie są war­tości wie­czne. Pro­ponuję więc szcze­pionkę prze­ciw­ko tęskno­cie. Tak na wszel­ki wypadek.więc co mam po­wie­dzieć? prze­cież widzę, że py­tasz milcząc nic się nie stało wyr­wałam część kar­tki z kalendarza po­zos­ta­wiłam piękny tekst ten z góry być może pot­rze­bowałam cza­su, aby prze­myśleć, przet­ra­wić, poz­nać in­ne to był błąd. nie zaufałam ce­na już była, wygórowana nicze­go nie wróci­my zag­rajmy no­wy takt I tak dzień zmar­no­wał na cze­kanie, co, jak wie­dział, było grzechem: każdą chwilę na­leży przeżywać. Cze­kanie to grzech prze­ciw cza­som, które do­piero na­dejdą, jak również prze­ciw obec­nym, zlek­ce­ważonym chwilom.Ob­raz prze­ciw­ni­ka - prze­ciw­nik ja­ko kreac­ja artystyczna.