(po­noć erotyk) Wzbudzić uwagę czy choćby spoj­rze­nie Twoje to marze­nie wielu. Poczuć tęsknotę, poczuć ra­dość od Ciebie to za każdym ra­zem mo­jego spełnienie. Kiedy człowiek kocha jest w sta­nie wszystko. Kiedy pragnie i kiedy doj­dzie - doz­na­je pełni. Wy­raz twarzy mówi sam za siebie. On zastępu­je wszys­tkie słowa, który­mi i tak nie sposób te­go wyrazić. Za­kocha­ny by­wa najczulszym, najzna­mienit­szym kochankiem. Za­kocha­ny w Tobie za każdym ra­zem do­tykam Nieba. mo­jej Miłości - Żonie 


po­noć-erotyk-wzbudzić-uwagę-czy-choćby-spoj­rze­nie-twoje-to-marze­nie-wielu-poczuć-tęsknotę-poczuć-ra­dość-od ciebie-to-za każdym
falco2po­noćerotykwzbudzićuwagęczychoćbyspoj­rze­nietwojetomarze­niewielupoczućtęsknotępoczućra­dośćod ciebieza każdymra­zemmo­jegospełnieniekiedyczłowiekkochajestw sta­niewszystkopragniekiedydoj­dzie doz­na­jepełniwy­raztwarzymówisamza siebieonzastępu­jewszys­tkiesłowaktóry­mii taknie sposóbte­gowyrazićza­kocha­nyby­wanajczulszymnajzna­mienit­szymkochankiemw tobiezakażdymdo­tykamniebamo­jejmiłości onie (po­noć erotyk)erotyk) wzbudzićwzbudzić uwagęuwagę czyczy choćbychoćby spoj­rze­niespoj­rze­nie twojemarze­nie wielupoczuć tęsknotępoczuć ra­dośćra­dość od ciebieza każdym ra­zemra­zem mo­jegomo­jego spełnieniekiedy człowiekczłowiek kochakocha jestjest w sta­niew sta­nie wszystkokiedy pragniepragnie ii kiedykiedy doj­dzie doz­na­je pełniwy­raz twarzytwarzy mówimówi samsam za siebieon zastępu­jezastępu­je wszys­tkiewszys­tkie słowaktóry­mi i taki tak nie sposóbnie sposób te­gote­go wyrazićza­kocha­ny by­waby­wa najczulszymnajzna­mienit­szym kochankiemza­kocha­ny w tobiew tobie zaza każdymkażdym ra­zemra­zem do­tykamdo­tykam niebamo­jej miłości(po­noć erotyk) wzbudzićerotyk) wzbudzić uwagęwzbudzić uwagę czyuwagę czy choćbyczy choćby spoj­rze­niechoćby spoj­rze­nie twojetwoje to marze­niepoczuć ra­dość od ciebieod ciebie to za każdymza każdym ra­zem mo­jegora­zem mo­jego spełnieniekiedy człowiek kochaczłowiek kocha jestkocha jest w sta­niejest w sta­nie wszystkokiedy pragnie ipragnie i kiedyi kiedy doj­dziewy­raz twarzy mówitwarzy mówi sammówi sam za siebieon zastępu­je wszys­tkiezastępu­je wszys­tkie słowaktóry­mi i tak nie sposóbi tak nie sposób te­gonie sposób te­go wyrazićza­kocha­ny by­wa najczulszymza­kocha­ny w tobie zaw tobie za każdymza każdym ra­zemkażdym ra­zem do­tykamra­zem do­tykam nieba

Ciepły pokój ona naga wokół spokój myśli wspomaga. Nag­le spada in­truz z nieba no­gi rozkłada ta­ka potrzeba. Kocha­ny to Ty tak słod­ko brzmi ra­zem to my los so­bie drwi. Do­tykaj delikatnie pieść ser­cem ciało bar­dzo dokładnie mało mało mało! Dał jej wszystko kocha szczerze roz­pa­lił ognisko w miłości wierze.Kiedy przychodzisz z pra­cy, to masz lat ile masz. Kiedy kocha­my się późnym po­połud­niem, to sta­jesz się ener­giczną trzydziestolatką. Kiedy kocha­my się przed północą, to jes­teś już sza­loną dwudziestolatką. A kiedy kocha­my się nad ra­nem, to mam wątpli­wości i wyrzu­ty, bo jes­teś już bar­dzo nieletnią...Żaden grzech nie przek­reśla człowieka. Ale kiedy człowiek po­kocha niena­wiść i zem­stę, to się na pew­no od Bo­ga oddala.Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie: kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnót.Kiedy człowiek stworzy coś, co jest podzi­wiane przez wszys­tkich, mówi­my, że jest to cu­dow­ne, ale kiedy ob­serwu­jemy zmianę dnia w noc, Słońce, Księżyc, gwiaz­dy na niebie i zmieniające się po­ry ro­ku na Ziemi, a także doj­rze­wające owo­ce, mu­simy so­bie uświado­mić, że jest to wy­nikiem pra­cy ko­goś, kto po­siada większą moc niż człowiek.Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego?