Po­pat­rzyłam w lus­tro...Nie chciałam te­go widzieć, krop­le łez spływające po po­liczkach tyl­ko uświado­miły mi moją żałość. To, jak trud­no do­konać dob­re­go wy­boru, wy­boru, który uszczęśli­wi nas obo­je. Który będzie w sta­nie zat­rzy­mać tą niepos­kro­mioną roz­pacz, usu­nie ścianę nas dzielącą..


po­pat­rzyłam-w lus­tronie-chciałam-te­go-widzieć-krop­-łez-spływają-po po­liczkach-tyl­ko-uświado­miły-mi moją-żałość
ayupo­pat­rzyłamw lus­troniechciałamte­gowidziećkrop­lełezspływającepo po­liczkachtyl­kouświado­miłymi mojążałośćto jak trud­nodo­konaćdob­re­gowy­boruktóryuszczęśli­winasobo­jektóry będziew sta­niezat­rzy­maćtą niepos­kro­mionąroz­paczusu­nieścianędzielącąpo­pat­rzyłam w lus­troniew lus­tronie chciałamchciałam te­gote­go widziećkrop­le łezłez spływającespływające po po­liczkachpo po­liczkach tyl­kotyl­ko uświado­miłyuświado­miły mi mojąmi moją żałośćdo­konać dob­re­godob­re­go wy­boruktóry uszczęśli­wiuszczęśli­wi nasnas obo­jektóry będzie w sta­niew sta­nie zat­rzy­maćzat­rzy­mać tą niepos­kro­mionątą niepos­kro­mioną roz­paczusu­nie ścianęścianę nasnas dzielącąpo­pat­rzyłam w lus­tronie chciałamw lus­tronie chciałam te­gochciałam te­go widziećkrop­le łez spływającełez spływające po po­liczkachspływające po po­liczkach tyl­kopo po­liczkach tyl­ko uświado­miłytyl­ko uświado­miły mi mojąuświado­miły mi moją żałośćdo­konać dob­re­go wy­boruktóry uszczęśli­wi nasuszczęśli­wi nas obo­jektóry będzie w sta­nie zat­rzy­maćw sta­nie zat­rzy­mać tą niepos­kro­mionązat­rzy­mać tą niepos­kro­mioną roz­paczusu­nie ścianę nasścianę nas dzielącą

Każdy mu­si być zły i cieles­ny z po­wodu Ada­ma, który poz­ba­wił nas wol­ności wy­boru nie grzeszenia. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
każdy-mu­-być-zły-i cieles­ny-z po­wodu-ada­-który-poz­ba­wił-nas-wol­noś-wy­boru-nie grzeszenia