Po­pełniać błędy to rzecz ludzka, ale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi.


po­pełniać-błędy-to rzecz-ludzka-ale ę-do nich-przyz­nać-trze­ba-odwagi
starry nightpo­pełniaćbłędyto rzeczludzkaale siędo nichprzyz­naćtrze­baodwagipo­pełniać błędybłędy to rzeczto rzecz ludzkaale się do nichdo nich przyz­naćprzyz­nać trze­batrze­ba odwagipo­pełniać błędy to rzeczbłędy to rzecz ludzkaale się do nich przyz­naćdo nich przyz­nać trze­baprzyz­nać trze­ba odwagipo­pełniać błędy to rzecz ludzkaale się do nich przyz­nać trze­bado nich przyz­nać trze­ba odwagiale się do nich przyz­nać trze­ba odwagi

Jest cechą głupo­ty dos­trze­gać błędy in­nych, a za­pomi­nać o swoich.`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy.Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich.Miłość może i nie wpra­wia świata w ruch, ale muszę przyz­nać, że na­daje te­mu rucho­wi sens.Wszyscy mężczyźni popełniają błędy, ale żonaci mężczyźni szybciej się o nich przekonują.