Po­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzyko.


po­pełniając-ja­kikol­wiek-ruch-w kon­taktach-między­ludzkich-jes­teśmy-ska­zani-tyl­ko-i wyłącznie-na ryzyko
dooorotispo­pełniającja­kikol­wiekruchw kon­taktachmiędzy­ludzkichjes­teśmyska­zanityl­koi wyłączniena ryzykopo­pełniając ja­kikol­wiekja­kikol­wiek ruchruch w kon­taktachw kon­taktach między­ludzkichmiędzy­ludzkich jes­teśmyjes­teśmy ska­zaniska­zani tyl­kotyl­ko i wyłączniei wyłącznie na ryzykopo­pełniając ja­kikol­wiek ruchja­kikol­wiek ruch w kon­taktachruch w kon­taktach między­ludzkichw kon­taktach między­ludzkich jes­teśmymiędzy­ludzkich jes­teśmy ska­zanijes­teśmy ska­zani tyl­koska­zani tyl­ko i wyłącznietyl­ko i wyłącznie na ryzykopo­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktachja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkichruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmyw kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zanimiędzy­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­kojes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznieska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzykopo­pełniając ja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkichja­kikol­wiek ruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmyruch w kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zaniw kon­taktach między­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­komiędzy­ludzkich jes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłączniejes­teśmy ska­zani tyl­ko i wyłącznie na ryzyko

Ska­zani jes­teśmy na politykę.Jes­teśmy ska­zani na śmierć i my, i wszys­tko, co nasze.Bez podjęcia wal­ki z góry ska­zani jes­teśmy na przegraną.Być może rzeczy pójdą lep­szym i równiej­szym biegiem za lat kil­kadziesiąt. Na ra­zie jes­teśmy ska­zani na taką elitę po­lityczną, która wy­wołuje u przyz­woite­go człowieka ru­mieniec wstydu.Mam prośbę do naszych fanów. Jeżeli który­kol­wiek z was w ja­kikol­wiek sposób niena­widzi ho­mosek­sualistów, ludzi o in­nym ko­lorze skóry, lub ko­biet, zrób nam jedną przysługę – od­walcie się od nas! Nie przychodźcie na nasze kon­certy i nie ku­puj­cie naszych płyt.Ki­lomet­ry, wa­ga, wzrost i wiek są tyl­ko i wyłącznie liczba­mi, a jeśli po­kocha­laś czy­jeś ser­ce, to te jed­nos­tki nicze­go nie zmienią. Kocham Cię M.♥