Po­pełniając na­tomiast sa­mobójstwo, rzu­camy szy­der­czo nasze życie Pa­nu Bo­gu pod no­gi. Sa­mobójstwo to plu­nięcie Stwórcy w twarz.


po­pełniając-na­tomiast-­mobójstwo-rzu­camy-szy­der­czo-nasze-życie-pa­nu-bo­gu-pod-no­gi-sa­mobójstwo to plu­ęcie-stwórcy
milan kunderapo­pełniającna­tomiastsa­mobójstworzu­camyszy­der­czonaszeżyciepa­nubo­gupodno­gisa­mobójstwo to plu­nięciestwórcyw twarzpo­pełniając na­tomiastna­tomiast sa­mobójstworzu­camy szy­der­czoszy­der­czo naszenasze życieżycie pa­nupa­nu bo­gubo­gu podpod no­gisa­mobójstwo to plu­nięcie stwórcystwórcy w twarzpo­pełniając na­tomiast sa­mobójstworzu­camy szy­der­czo naszeszy­der­czo nasze życienasze życie pa­nużycie pa­nu bo­gupa­nu bo­gu podbo­gu pod no­gisa­mobójstwo to plu­nięcie stwórcy w twarzrzu­camy szy­der­czo nasze życieszy­der­czo nasze życie pa­nunasze życie pa­nu bo­gużycie pa­nu bo­gu podpa­nu bo­gu pod no­girzu­camy szy­der­czo nasze życie pa­nuszy­der­czo nasze życie pa­nu bo­gunasze życie pa­nu bo­gu podżycie pa­nu bo­gu pod no­gi

Chodź życie miewa swe trud­ności trze­ba przez nie przejść z pod­niesioną głową a nie uciekać się do ra­dykal­nych środków ta­kich jak nałogi czy sa­mobójstwo ... Oz­na­ka tchórzos­twa i bez­radności wo­bec spraw życia codzien­ne­go .Sa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultacie.Mo­je marze­nia po­pełniły sa­mobójstwo tak jak chęć życia.Mam ochotę po­pełnić sa­mobójstwo, ale to nic nie da – mam zbyt wiele problemów.otoczona woalem ciemności mu­zyką moją zagubioną sa­mobójstwo kro­pel deszczu dud­niących o szyby sa­mot­ność mi chle­bem powszednim zmęczenie da­je znać o sobie codzien­nie no­wa afera przez całe życie człowiek pra­cuje i grosze zbiera tym­cza­sem gru­be ryby te z post ko­munis­tycznej kliki da­lej żerują na nas aby po­siadać złote nocniki w oczy z uśmie­chem obleśnym szy­der­czo spoglądając mówią że nic nie wiedzą nad kłamstwem się nie jąkając *** Dział: Polityka *** Zbig­niew Małecki