po­pełniamy błędy ... naj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialność... nie obar­czając innych...


po­pełniamy-błędy-naj­ważniej­sze-jest wziąć-na siebie-odpowiedzialność-nie-obar­czając-innych
aura69po­pełniamybłędynaj­ważniej­szejest wziąćna siebieodpowiedzialnośćnieobar­czającinnychpo­pełniamy błędybłędynaj­ważniej­szenaj­ważniej­sze jest wziąćjest wziąć na siebiena siebie odpowiedzialnośćodpowiedzialność nienie obar­czającobar­czając innychpo­pełniamy błędybłędy naj­ważniej­szenaj­ważniej­sze jest wziąćnaj­ważniej­sze jest wziąć na siebiejest wziąć na siebie odpowiedzialnośćna siebie odpowiedzialność nieodpowiedzialność nie obar­czającnie obar­czając innychpo­pełniamy błędy naj­ważniej­szebłędy naj­ważniej­sze jest wziąćnaj­ważniej­sze jest wziąć na siebienaj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialnośćjest wziąć na siebie odpowiedzialność niena siebie odpowiedzialność nie obar­czającodpowiedzialność nie obar­czając innychpo­pełniamy błędy naj­ważniej­sze jest wziąćbłędy naj­ważniej­sze jest wziąć na siebienaj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialnośćnaj­ważniej­sze jest wziąć na siebie odpowiedzialność niejest wziąć na siebie odpowiedzialność nie obar­czającna siebie odpowiedzialność nie obar­czając innych

Naj­ważniej­szą godziną jest zaw­sze ta obec­na! Naj­ważniej­szym człowiekiem jest zaw­sze ten, który aku­rat stoi prze­de mną! Dziełem naj­ko­nie­czniej­szym jest zaw­sze miłość! Ludzie rzad­ko doj­rze­wają do de­cyz­ji, które po­dej­mują. Naj­ważniej­sze jest to po­tem…Wziąć od­po­wie­dzial­ność za swoją nieod­po­wie­dzial­ność. Jak za­reagu­jesz, kiedy widzisz, że może nie dasz ra­dy…że ci się sy­pie to, co miało być ta­kie proste.Nie ma ważniej­sze­go za­dania, jak być miłym i pełnym uro­ku. Krze­wić ra­dość, pro­mieniować szczęściem, roz­le­wać jas­ność na ciem­nych dro­gach życia... Czyż nie jest to naj­większa przysługa dla innych? Naj­ważniej­sze jest to, by człowiek zaw­sze po­zos­tał Człowiekiem.Te­go co naj­ważniej­sze, zaw­sze trze­ba szu­kać po­między wierszami.