Po­rażka mówi o suk­ce­sie ...


po­rażka-mówi-o suk­­sie
cykampo­rażkamówio suk­ce­siepo­rażka mówimówi o suk­ce­sieo suk­ce­siepo­rażka mówi o suk­ce­siemówi o suk­ce­siepo­rażka mówi o suk­ce­sie

Gdy­by po­rażka nie znała ka­ry, suk­ces nie byłby nagrodą.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje.To nie po­rażka, a nis­ko wyz­naczo­ny cel jest grzechem.