Po­ra zacząć od no­wa, spo­koj­nie. Bez niepot­rzeb­nych myśli. Z jed­nym py­taniem. Czy wrócę kiedyś tam, gdzie wszys­tko wy­daje się piękniej­sze? I w tej sa­mej chwi­li, w której so­bie to py­tanie za­daje, już znam odpowiedź.


po­ra-zacząć-od no­wa-spo­koj­nie-bez niepot­rzeb­nych-myśli-z jed­nym-py­taniem-czy wrócę-kiedyś-tam-gdzie-wszys­tko
federico mocciapo­razacząćod no­waspo­koj­niebez niepot­rzeb­nychmyśliz jed­nympy­taniemczy wrócękiedyśtamgdziewszys­tkowy­daje siępiękniej­szei w tej sa­mejchwi­liw której so­bieto py­tanieza­dajejużznamodpowiedźpo­ra zacząćzacząć od no­wabez niepot­rzeb­nych myśliz jed­nym py­taniemczy wrócę kiedyśkiedyś tamgdzie wszys­tkowszys­tko wy­daje sięwy­daje się piękniej­szei w tej sa­mej chwi­liw której so­bie to py­tanieto py­tanie za­dajejuż znamznam odpowiedźpo­ra zacząć od no­waczy wrócę kiedyś tamgdzie wszys­tko wy­daje sięwszys­tko wy­daje się piękniej­szew której so­bie to py­tanie za­dajejuż znam odpowiedź