Po­ran­ny spa­cer spo­tykam dwóch na­mysłow­skich prezesów Ta­kich trzech jak tych dwóch nie ma kolesiów Ręka rączkę my­je już od pre­miera Rakowskiego Na dob­re i złe hen od za­miast te­leran­ka przemówienia Jaruzelskiego Poin­ty nie będzie bo na tych dwóch he­rosów nie ma kresu 


po­ran­ny-spa­cer-spo­tykam-dwóch-na­mysłow­skich-prezesów-ta­kich-trzech-jak tych-dwóch-nie  kolesiów-ręka-rączkę-my­-już
fyrflepo­ran­nyspa­cerspo­tykamdwóchna­mysłow­skichprezesówta­kichtrzechjak tychnie ma kolesiówrękarączkęmy­jejużod pre­mierarakowskiegonadob­rei złehenod za­miastte­leran­kaprzemówieniajaruzelskiegopoin­tynie będziebo na tychhe­rosównie ma kresu po­ran­ny spa­cerspa­cer spo­tykamspo­tykam dwóchdwóch na­mysłow­skichna­mysłow­skich prezesówprezesów ta­kichta­kich trzechtrzech jak tychjak tych dwóchdwóch nie ma kolesiównie ma kolesiów rękaręka rączkęrączkę my­jemy­je jużjuż od pre­mieraod pre­miera rakowskiegorakowskiego nana dob­redob­re i złei złe henhen od za­miastod za­miast te­leran­kate­leran­ka przemówieniaprzemówienia jaruzelskiegojaruzelskiego poin­typoin­ty nie będzienie będzie bo na tychbo na tych dwóchdwóch he­rosówhe­rosów nie ma kresu po­ran­ny spa­cer spo­tykamspa­cer spo­tykam dwóchspo­tykam dwóch na­mysłow­skichdwóch na­mysłow­skich prezesówna­mysłow­skich prezesów ta­kichprezesów ta­kich trzechta­kich trzech jak tychtrzech jak tych dwóchjak tych dwóch nie ma kolesiówdwóch nie ma kolesiów rękanie ma kolesiów ręka rączkęręka rączkę my­jerączkę my­je jużmy­je już od pre­mierajuż od pre­miera rakowskiegood pre­miera rakowskiego narakowskiego na dob­rena dob­re i złedob­re i złe heni złe hen od za­miasthen od za­miast te­leran­kaod za­miast te­leran­ka przemówieniate­leran­ka przemówienia jaruzelskiegoprzemówienia jaruzelskiego poin­tyjaruzelskiego poin­ty nie będziepoin­ty nie będzie bo na tychnie będzie bo na tych dwóchbo na tych dwóch he­rosówdwóch he­rosów nie ma kresu 

,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch po­dob­nych no­cy, dwóch tych sa­mych po­całunków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.” Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.Dwóch głupców nie tak się prędko z sobą unudzą jak dwóch uczonych.Takich dwóch, jak was trzech, to nie ma ani jednego.Miłość jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem dwóch naskórków.Miłość w tym znaczeniu, w jakim istnieje w społeczeństwie, jest tylko wymianą dwóch fantazji i zetknięciem się dwóch naskórków.