Po­rozu­mienie dusz... I juz.


po­rozu­mienie-dusz-i-juz
kojakpo­rozu­mienieduszjuzpo­rozu­mienie duszdusz ii juzpo­rozu­mienie dusz idusz i juzpo­rozu­mienie dusz i juz

Praw­dzi­we kochać nie znaczy z pożąda­nia a wyłącznie wte­dy, gdy znaj­du­je się po­rozu­mienie Ro­zumu z Sercem.Często za­tem, gdzie umysł jest naj­większy, tam ser­ce, zmysły, wiel­ko­duszność, miłość, wy­rozu­mienie, życzli­wość i cała reszta led­wie mają czym oddychać.pragnę kochać jak siostra po­rozu­mieniem dusz bliźniaczych spoj­rze­niem umysłów przyjaznych bez słów zbędnych niepotrzebnych jak matka ciepło i czule cierpliwie z dumą wpat­rzo­na w tego jedynego najwspanialszego jak żona całym życiem złączona oddana wierna w swe­go przy­jaciela wtopiona dbająca i dba­niu się oddająca Su­mienie, być może, uk­ształto­wało mo­ral­ność. Nig­dy jed­nak dotąd nie było wy­pad­ku, aby mo­ral­ność stworzyła su­mienie doskonałe.pro­mienie słońca w zachodzie szmer mgieł wie­czor­nych krzyk wiat­ru przy rzece już przes­tały wzbudzać emocje Tyl­ko nieuza­sad­niona za­rozu­miałość jest uzasadniona.