Po­sunął się w latach z zaw­rotną szybkością, bo usil­nie się starał pos­tarzeć z godnością.


po­sunął ę-w latach-z-zaw­rotną-szybkośą-bo-usil­nie ę-starał-pos­tarzeć-z godnośą
sherstpo­sunął sięw latachzaw­rotnąszybkościąbousil­nie sięstarałpos­tarzećz godnościąpo­sunął się w latachw latach zz zaw­rotnązaw­rotną szybkościąbo usil­nie sięusil­nie się starałstarał pos­tarzećpos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach zw latach z zaw­rotnąz zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starałusil­nie się starał pos­tarzećstarał pos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach z zaw­rotnąw latach z zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starał pos­tarzećusil­nie się starał pos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach z zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starał pos­tarzeć z godnością

Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy.Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru.Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość.Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski.Tak bar­dzo myśleć się starał grzejąc ja­ja na patelni aż prze­myślał. I mózg zjarał.Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś potrafił akceptować rzeczy takimi, jakie są, i starał się korzystać z nich do maksimum.