Po­sunął się w latach z zaw­rotną szybkością, bo usil­nie się starał pos­tarzeć z godnością.


po­sunął ę-w latach-z-zaw­rotną-szybkośą-bo-usil­nie ę-starał-pos­tarzeć-z godnośą
sherstpo­sunął sięw latachzaw­rotnąszybkościąbousil­nie sięstarałpos­tarzećz godnościąpo­sunął się w latachw latach zz zaw­rotnązaw­rotną szybkościąbo usil­nie sięusil­nie się starałstarał pos­tarzećpos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach zw latach z zaw­rotnąz zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starałusil­nie się starał pos­tarzećstarał pos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach z zaw­rotnąw latach z zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starał pos­tarzećusil­nie się starał pos­tarzeć z godnościąpo­sunął się w latach z zaw­rotną szybkościąbo usil­nie się starał pos­tarzeć z godnością

Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy. -Karol Fourier
bogaty-mariaż-podobny-jest-do-chrztu-z-równą-szybkośą-umywa-bowiem-wszystko-czym-ę-uprzednio-zbrukaliśmy
Jeśli znajdziesz się w sytuacji, z której nie możesz wyjść z godnością, udawaj, że znalazłeś się w niej z własnego wyboru. -Margaret Atwood
jeśli-znajdziesz-ę-w-sytuacji-z-której-nie-możesz-wyjść-z-godnośą-udawaj-że-znalazłeś-ę-w-niej-z-własnego-wyboru
Można się zes­tarzeć za młodu, na­tomiast nie można odmłodzić na starość. -Bujak Bogusław
można ę-zes­tarzeć-za młodu-na­tomiast-nie można-odmłodzić-na starość
Kiedy na­tura niewieścia, z przy­rodze­nia jakże przew­rotna, wzno­si się do świętości, wówczas zdol­na jest stać się naj­wznioślej­szym nośni­kiem łaski. -Umberto Eco
kiedy-na­tura-niewieścia-z przy­rodze­nia-jakże-przew­rotna-wzno­ ę-do świętoś-wówczas-zdol­na-jest stać ę-naj­wznioślej­szym
Tak bar­dzo myśleć się starał grzejąc ja­ja na patelni aż prze­myślał. I mózg zjarał. -Meron
tak-bar­dzo-myść ę-starał-grzejąc-ja­ja-na patelni-aż-prze­myśł-i mózg-zjarał
Byłbyś wiele szczęśliwszy, gdybyś potrafił akceptować rzeczy takimi, jakie są, i starał się korzystać z nich do maksimum. -William Wharton
byłbyś-wiele-szczęśliwszy-gdybyś-potrafił-akceptować-rzeczy-takimi-jakie-są-i-starał-ę-korzystać-z-nich-do-maksimum