Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować. Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę.


po­tem-py­-czy-może-mnie-po­całować-zaz­wyczaj-nie lu­bię-te­go-py­tania-po pros­-całuj- zaw­sze-myślę
emily giffinpo­tempy­taczymożemniepo­całowaćzaz­wyczajnie lu­bięte­gopy­taniapo pros­tucałuj zaw­szemyślępo­tem py­taczy możemoże mniemnie po­całowaćzaz­wyczaj nie lu­bięnie lu­bię te­gote­go py­taniapo pros­tu całuj zaw­sze myślęczy może mniemoże mnie po­całowaćzaz­wyczaj nie lu­bię te­gonie lu­bię te­go py­taniaczy może mnie po­całowaćzaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania