Po­wie­dział mi - rzekł Mie­szek - przysłowie niedźwiedzie: Że praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie.


po­wie­dział-mi - rzekł-mie­szek- przysłowie-niedźwiedzie-Że-praw­dzi­wych-przy­jaciół-poz­na­jemy-w biedzie
adam mickiewiczpo­wie­działmi  rzekłmie­szek przysłowieniedźwiedzieepraw­dzi­wychprzy­jaciółpoz­na­jemyw biedzie przysłowie niedźwiedzieŻe praw­dzi­wychpraw­dzi­wych przy­jaciółprzy­jaciół poz­na­jemypoz­na­jemy w biedzieŻe praw­dzi­wych przy­jaciółpraw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemyprzy­jaciół poz­na­jemy w biedzieŻe praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemypraw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzieŻe praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­jemy w biedzie.Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie.Tych praw­dzi­wych Przy­jaciół, poz­naję się wte­dy, gdy się jest nap­rawdę praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! Praw­dzi­wym przy­jacielam nie jest oso­ba, którą tak na­zywasz, lecz ta, o której byś nig­dy tak nie po­wie­dział, a mi­mo to zaw­sze jest przy tobie.Jeśli kto praw­dzi­wie za­sadą bez­stron­ności zaw­sze się kieru­je lub usiłuje się kiero­wać, to pew­nie przy­jaciół rzeczy­wis­tych nie ma.