Po­wieść służy wpro­wadze­niu w trans, opo­wiada­nie - oświece­niu. Ta­ka byłaby mo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­ja opowiadania.


po­wieść-służy-wpro­wadze­niu-w trans-opo­wiada­nie- oświece­niu-ta­ka byłaby-mo­ja-naj­krótsza-fun­kcjo­nal­na-de­finic­ja
olga tokarczukpo­wieśćsłużywpro­wadze­niuw transopo­wiada­nie oświece­niuta­ka byłabymo­janaj­krótszafun­kcjo­nal­nade­finic­jaopowiadaniapo­wieść służysłuży wpro­wadze­niuwpro­wadze­niu w transta­ka byłaby mo­jamo­ja naj­krótszanaj­krótsza fun­kcjo­nal­nafun­kcjo­nal­na de­finic­jade­finic­ja opowiadaniapo­wieść służy wpro­wadze­niusłuży wpro­wadze­niu w transta­ka byłaby mo­ja naj­krótszamo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­nanaj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­jafun­kcjo­nal­na de­finic­ja opowiadaniapo­wieść służy wpro­wadze­niu w transta­ka byłaby mo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­namo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­janaj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­ja opowiadaniata­ka byłaby mo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­jamo­ja naj­krótsza fun­kcjo­nal­na de­finic­ja opowiadania

W pod­su­mowa­niu opo­wiada­nia o prob­le­mach po­win­no być zdanie, że ta­kie jest życie.Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem.Oczy­wiście, jest rzeczą bar­dzo ważną, by do egza­minu przystępo­wać na trzeźwo. Wiele obiecujących ka­rier w za­miata­niu ulic, zbiera­niu owoców czy gra­niu na gi­tarze w przejściach podziem­nych roz­poczęło się od bra­ku zro­zumienia dla te­go pros­te­go faktu.Stan oświece­nia, które­go poszu­kuje­my, jest wol­nością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej praw­dzi­wej na­turze umysł jest czys­ty. Nie da się jed­nak wyeli­mino­wać ne­gatyw­nych uczuć przez usu­nięcie niektórych komórek mózgu, na­wet za po­mocą naj­no­wocześniej­szych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przek­szałce­niu umysłu.Wpro­wadze­nie ko­muniz­mu w Pol­sce byłoby po­dob­ne do nałożenia siodła na krowę.Dob­roć po­lega na sza­nowa­niu i kocha­niu ludzi bar­dziej niż na to zasługują.