Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia? 


po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
jatojapo­wiedzjeślipot­ra­fiszgdziekończą sięmyślia zaczy­nająuczucia jeśli pot­ra­fiszgdzie kończą siękończą się myśligdzie kończą się myśli

Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać. -Walt Disney
jeśli-pot­ra­fisz-o czymś-marzyć-to pot­ra­fisz-także-te­go-dokonać
Woj­ny zaczy­nają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz. -Niccolò Machiavelli
woj­ny-zaczy­nają-ę-kiedy-chcesz-ale-nie kończą-ę-kiedy-prosisz
His­to­rie nig­dy nie mają końca, cho­ciaż książki nam to su­gerują. One nie kończą się na os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszej. -Cornelia Funke
his­to­rie-nig­dy-nie mają-końca-cho­ciaż-książki-nam-to su­gerują-one nie kończą ę-na os­tatniej-stro­nie-ani
Gdzie u ko­biety zaczy­na się miłość, tam kończą się wszys­tkie zasady. -Tadeusz Dołęga-Mostowicz
gdzie-u ko­biety-zaczy­na ę-miłość-tam-kończą ę-wszys­tkie-zasady
Jeśli nie pot­ra­fisz cze­kać, to się nie módl. -Jan Twardowski
jeśli-nie pot­ra­fisz-cze­kać-to ę-nie módl