Po­wiedz, jeśli pot­ra­fisz: gdzie kończą się myśli, a zaczy­nają uczucia? 


po­wiedz-śli-pot­ra­fisz-gdzie-kończą ę-myśli-a zaczy­nają-uczucia 
jatojapo­wiedzjeślipot­ra­fiszgdziekończą sięmyślia zaczy­nająuczucia jeśli pot­ra­fiszgdzie kończą siękończą się myśligdzie kończą się myśli

Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć, to pot­ra­fisz także te­go dokonać.Woj­ny zaczy­nają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz.His­to­rie nig­dy nie mają końca, cho­ciaż książki nam to su­gerują. One nie kończą się na os­tatniej stro­nie ani nie zaczy­nają na pierwszej.Gdzie u ko­biety zaczy­na się miłość, tam kończą się wszys­tkie zasady.Jeśli ludzie nie po­ruszają nieus­tająco us­ta­mi, zaczy­nają pra­cować im mózgi.Jeśli nie pot­ra­fisz cze­kać, to się nie módl.