po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..


po­wiedz-mi co ­kiego-w to­bie-jest-że choć-tak-bar­dzo-chciałabym-cię-nie na­widzić-to za każdym-ra­zem-gdy-spoj­rzę-w two­
psycholożkapo­wiedzmi co ta­kiegow to­biejestże choćtakbar­dzochciałabymcięnie na­widzićto za każdymra­zemgdyspoj­rzęw two­jeoczyprzy­pomi­namso­biejed­nakjak bar­dzociękochampo­wiedz mi co ta­kiegomi co ta­kiego w to­biew to­bie jestże choć taktak bar­dzobar­dzo chciałabymchciałabym cięcię nie na­widzićto za każdym ra­zemra­zem gdygdy spoj­rzęspoj­rzę w two­jew two­je oczyprzy­pomi­nam so­bieso­bie jed­nakjed­nak jak bar­dzojak bar­dzo cięcię kochampo­wiedz mi co ta­kiego w to­biemi co ta­kiego w to­bie jestże choć tak bar­dzotak bar­dzo chciałabymbar­dzo chciałabym cięchciałabym cię nie na­widzićto za każdym ra­zem gdyra­zem gdy spoj­rzęgdy spoj­rzę w two­jespoj­rzę w two­je oczyprzy­pomi­nam so­bie jed­nakso­bie jed­nak jak bar­dzojed­nak jak bar­dzo cięjak bar­dzo cię kocham

Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Tak bar­dzo chciałabym mieć Cię przy sobie. Codzien­nie za­daje so­bie py­tanie - co się stało? Było tak pięknie... a nies­te­ty, wszys­tko co piękne z cza­sem znika.Całuję us­ta ale nie Two­je, do­tykam skóry in­nej niż Two­ja ... Kocham Cię prze­cież tak bar­dzo a jed­nak w fan­tazjach tak często od­daję się w ob­ce ramiona.Przy­tulę Cię ,w oczka spoj­rzę Ci , swe pa­luszki wwi­jać będę we włos­ki Twe , zaś nos­kiem swym potrę się o Twój , i us­ta­mi swy­mi zet­knę się z Twoimi wy­powiadając ciepłe słowa w ser­ce Twe jak bar­dzo moc­no Kocham Cię bar­dzo lu­bię śpiew słowika gdy przycza­ja się w jaśminach sreb­rne fra­zy drżą tak sub­telne są jak de­likat­na pajęczyna ciepło no­cy dźwięk przenika roz­chla­pując ser­ca bicie jak to brzmi on ja i ty mod­litwa o życie bar­dzo lu­bię śpiew słowika wios­ny głos wśród bzu posłuchajmy spójrz mi w oczy prze­cież jes­tem tu Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.