po­wiedz mi co ta­kiego w To­bie jest, że choć tak bar­dzo chciałabym Cię nie na­widzić, to za każdym ra­zem gdy spoj­rzę w Two­je oczy, przy­pomi­nam so­bie jed­nak jak bar­dzo cię kocham..


po­wiedz-mi co ­kiego-w to­bie-jest-że choć-tak-bar­dzo-chciałabym-cię-nie na­widzić-to za każdym-ra­zem-gdy-spoj­rzę-w two­
psycholożkapo­wiedzmi co ta­kiegow to­biejestże choćtakbar­dzochciałabymcięnie na­widzićto za każdymra­zemgdyspoj­rzęw two­jeoczyprzy­pomi­namso­biejed­nakjak bar­dzociękochampo­wiedz mi co ta­kiegomi co ta­kiego w to­biew to­bie jestże choć taktak bar­dzobar­dzo chciałabymchciałabym cięcię nie na­widzićto za każdym ra­zemra­zem gdygdy spoj­rzęspoj­rzę w two­jew two­je oczyprzy­pomi­nam so­bieso­bie jed­nakjed­nak jak bar­dzojak bar­dzo cięcię kochampo­wiedz mi co ta­kiego w to­biemi co ta­kiego w to­bie jestże choć tak bar­dzotak bar­dzo chciałabymbar­dzo chciałabym cięchciałabym cię nie na­widzićto za każdym ra­zem gdyra­zem gdy spoj­rzęgdy spoj­rzę w two­jespoj­rzę w two­je oczyprzy­pomi­nam so­bie jed­nakso­bie jed­nak jak bar­dzojed­nak jak bar­dzo cięjak bar­dzo cię kocham

Całuję us­ta ale nie Two­je, do­tykam skóry in­nej niż Two­ja ... Kocham Cię prze­cież tak bar­dzo a jed­nak w fan­tazjach tak często od­daję się w ob­ce ramiona. -loquentia
całuję-us­-ale-nie two­-do­tykam-skóry-in­nej-ż-two­ja-kocham cię-prze­cież-tak-bar­dzo-a jed­nak-w fan­tazjach-tak-często