po­wiedz Polsko ile w To­bie ze snów trwo­gi grudnia i niewin­ności sierpnia po­wiedz Pol­sko gdzie Twój duch umarłych wersów złożonych ze słów tak nies­ka­zitel­nie czystych po­wiedz Polsko czy te krzyże coś jeszcze znaczą i krop­le krwi wsiąkłe w Twą duszę 


po­wiedz-polsko-ile-w to­bie-ze snów-trwo­gi-grudnia-i-niewin­noś-sierpnia-po­wiedz-pol­sko-gdzie-twój-duch-umarłych-wersów-złożonych
adamo70po­wiedzpolskoilew to­bieze snówtrwo­gigrudnianiewin­nościsierpniapol­skogdzietwójduchumarłychwersówzłożonychze słówtaknies­ka­zitel­nieczystychczyte krzyżecośjeszczeznacząkrop­lekrwiwsiąkłew twąduszę po­wiedz polskopolsko ileile w to­biew to­bie ze snówze snów trwo­gitrwo­gi grudniagrudnia ii niewin­nościniewin­ności sierpniasierpnia po­wiedzpo­wiedz pol­skopol­sko gdziegdzie twójtwój duchduch umarłychumarłych wersówwersów złożonychzłożonych ze słówze słów taktak nies­ka­zitel­nienies­ka­zitel­nie czystychczystych po­wiedzpo­wiedz polskopolsko czyczy te krzyżete krzyże coścoś jeszczejeszcze znacząznaczą ii krop­lekrop­le krwikrwi wsiąkłewsiąkłe w twąw twą duszę po­wiedz polsko ilepolsko ile w to­bieile w to­bie ze snóww to­bie ze snów trwo­gize snów trwo­gi grudniatrwo­gi grudnia igrudnia i niewin­nościi niewin­ności sierpnianiewin­ności sierpnia po­wiedzsierpnia po­wiedz pol­skopo­wiedz pol­sko gdziepol­sko gdzie twójgdzie twój duchtwój duch umarłychduch umarłych wersówumarłych wersów złożonychwersów złożonych ze słówzłożonych ze słów takze słów tak nies­ka­zitel­nietak nies­ka­zitel­nie czystychnies­ka­zitel­nie czystych po­wiedzczystych po­wiedz polskopo­wiedz polsko czypolsko czy te krzyżeczy te krzyże cośte krzyże coś jeszczecoś jeszcze znacząjeszcze znaczą iznaczą i krop­lei krop­le krwikrop­le krwi wsiąkłekrwi wsiąkłe w twąwsiąkłe w twą duszę 

Przez ciepłą szybę duch widzi łza­we krzyże. Po­wiedz gdzie jesteś(?) Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, gdy w oczy so­bie spojrzymy i dusze swe połączymy... Opo­wiedz mi tę baśń Kochanie, opo­wiedz co dziś się sta­nie, kiedy Twe us­ta me war­gi za­leją prag­nienia czerwienią... Opo­wiedz mi Kochanie co dziś się sta­nie, kiedy jed­nością me ciało z Twym się stanie Opo­wiedz lub milcz zat­ra­cając mnie w do­tyku Twego błogim stanie Zat­raćmy się w miłości tu i te­raz Kocha­nie !  Po­wiedz mi kim jes­teś gdy milczysz Po­wiedz czy jes­teś gdy widzę ,że myśla­mi uciekasz Po­wiedz co czu­jesz gdy pat­rzysz w oczy Nieobec­ności … Kocham cię Szep­ta spojrzenie Kocham Mówią us­ta mil­czącym pocałunkiem Warg do­ty­kiem krzyczysz Jestem Słowa ra­mion w które się wtulam Jestem Cho­ciaż nie ma mnie wcale Przy … Mówisz do mnie ? …Tobie Po­wiedz, po­wiedz ma Kochana, czy ty lu­bisz być głaskana? Ależ ow­szem mój Kochany, każdy prag­nie być schlebiany.Po­wiedz mi, że zapomnisz nim wsta­nie świt i nie zro­zumiesz mo­jego imienia gdy ktoś wspomni że go nie ma Po­wiedz, że mi wybaczysz zmar­no­wane chwile i niepewności Po­wiedz, że mogę zasnąć przy Tobie raz ostatni Rozgrzesz bym lek­ka odeszła w niepa­mięci czasów w bezczasy bezkresy beznadzieję i bezból Czy kochasz za­pach sera jak Roc­kfor z Bry­gady RR? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz os­try ser? Czy lu­bisz czos­nek pożerać i w gębie gdy pa­li Cię? No po­wiedz, tak czy nie? No po­wiedz, tak czy nie? Czy lu­bisz sos tabasco i os­tre chip­sy z dipem? Czy by­wasz tak jebnięty jak Da­le z bra­ciszkiem Chipem? Mnie kręci os­tre żarcie i os­tra też muzyka a odkąd czos­nek wdupcam to jes­tem zdrów jak ryba. Awe­some Aus­tra­lian Mouse Rockfor...