Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca.


po­wiet­rze-światło-od­poczy­nek-uz­dra­wiają-lecz-naj­większe-uko­jenie-płynie-z kochają­go-serca
theodor fontanepo­wiet­rzeświatłood­poczy­nekuz­dra­wiająlecznaj­większeuko­jeniepłyniez kochające­gosercaod­poczy­nek uz­dra­wiająlecz naj­większenaj­większe uko­jenieuko­jenie płyniepłynie z kochające­goz kochające­go sercalecz naj­większe uko­jenienaj­większe uko­jenie płynieuko­jenie płynie z kochające­gopłynie z kochające­go sercalecz naj­większe uko­jenie płynienaj­większe uko­jenie płynie z kochające­gouko­jenie płynie z kochające­go sercalecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­gonaj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.W krótkich ok­re­sach ry­nek działa jak gorące po­wiet­rze w ba­lonie – win­du­je ce­ny w górę, w dłuższych – jak ba­last, który spro­wadza je do real­ne­go poziomu.Będziesz miał czas na od­poczy­nek po śmierci.Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu.mil­czący wieczór wy­poczy­nek z rodziną - pla(z)ma na ścianie To świąty­ni miast miłości Gdzie słońce mieni się w Sekwanie Każde­go ciepło ugości Każde­go wpędzi w zakochanie Gorące uczu­cia unoszą się na wiet­rze Jak złotą wstęgą przepasane Słodką wo­nią przesączo­ne po­wiet­rze I wśród rodzi­ny opowiedziane