Po­wiet­rze jest pełne szczegółów, na­wet cisza jest dźwiękiem: im bar­dziej zwra­ca się na nią uwagę, tym bar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­na, złożona z wib­racji, które do­tykają się i znoszą wzajemnie.


po­wiet­rze-jest pełne-szczegółów-na­wet-cisza-jest dźwiękiem-im bar­dziej-zwra­ca ę-na ą-uwagę-tym-bar­dziej-wy­daje ę
olga tokarczukpo­wiet­rzejest pełneszczegółówna­wetciszajest dźwiękiemim bar­dziejzwra­ca sięna niąuwagętymbar­dziejwy­daje sięskom­pli­kowa­nazłożonaz wib­racjiktóredo­tykają sięi znosząwzajemniepo­wiet­rze jest pełnejest pełne szczegółówna­wet ciszacisza jest dźwiękiemim bar­dziej zwra­ca sięzwra­ca się na niąna nią uwagętym bar­dziejbar­dziej wy­daje sięwy­daje się skom­pli­kowa­nazłożona z wib­racjiktóre do­tykają siędo­tykają się i znosząi znoszą wzajemniepo­wiet­rze jest pełne szczegółówna­wet cisza jest dźwiękiemim bar­dziej zwra­ca się na niązwra­ca się na nią uwagętym bar­dziej wy­daje siębar­dziej wy­daje się skom­pli­kowa­naktóre do­tykają się i znosządo­tykają się i znoszą wzajemnie

Im bar­dziej Wszechświat wy­daje się zro­zumiały, tym bar­dziej spra­wia wrażenie bezcelowego. -Steven Weinberg
im bar­dziej-wszechświat-wy­daje ę-zro­zumiały-tym-bar­dziej-spra­wia-wrażenie-bezcelowego
Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie. -Arthur Koestler
czym-bar­dziej-ory­ginal­ne-od­kry­cie-tym-bar­dziej-oczy­wis­te-wy­daje ę-po ja­kimś-czasie
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Im bar­dziej pot­rze­buję ko­biety, tym bar­dziej jes­teś tyl­ko mgłą przed moimi oczami... -MarzycielS
im bar­dziej-pot­rze­buję-ko­biety-tym-bar­dziej-jes­teś-tyl­ko-mgłą-przed-moimi-oczami
Im myśl jest głębsza, tym bar­dziej wy­daje się dziecinna. -Mikołaj Gogol
im myśl-jest głębsza-tym-bar­dziej-wy­daje ę-dziecinna