po­wiet­rze stężało ho­ryzont zas­tygł w czerni niepokój ogarnął ciało zadrżało pęknięcie roz­darło niebo huk cisza szum werble błysk rozdarcie kon­wul­sje strach i zamęt sza­leństwo pędzo­ne błyskami je­den za drugim pęd po­wiet­rza oślepia gałęzie lecą huk połamało ogień woda ciemność zgroza cisza ... kap kap pro­mień słońca *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki 


po­wiet­rze-stężało-ho­ryzont-zas­tygł-w czerni-niepokój-ogarnął-ciało-zadrżało-pęknięcie-roz­darło-niebo-huk-cisza-szum-werble
zibby77po­wiet­rzestężałoho­ryzontzas­tygłw czerniniepokójogarnąłciałozadrżałopęknięcieroz­darłoniebohukciszaszumwerblebłyskrozdarciekon­wul­sjestrachi zamętsza­leństwopędzo­nebłyskamije­denza drugimpędpo­wiet­rzaoślepiagałęzielecąpołamałoogieńwodaciemnośćzgrozakappro­mieńsłońcadziałprzyrodazbig­niewmałecki po­wiet­rze stężałostężało ho­ryzontho­ryzont zas­tygłzas­tygł w czerniw czerni niepokójniepokój ogarnąłogarnął ciałociało zadrżałozadrżało pęknięciepęknięcie roz­darłoroz­darło nieboniebo hukhuk ciszacisza szumszum werblewerble błyskbłysk rozdarcierozdarcie kon­wul­sjekon­wul­sje strachstrach i zamęti zamęt sza­leństwosza­leństwo pędzo­nepędzo­ne błyskamibłyskami je­denje­den za drugimza drugim pędpęd po­wiet­rzapo­wiet­rza oślepiaoślepia gałęziegałęzie lecąlecą hukhuk połamałopołamało ogieńogień wodawoda ciemnośćciemność zgrozazgroza ciszaciszakapkap kapkap pro­mieńpro­mień słońcasłońca ****** działprzyroda ****** zbig­niewzbig­niew małecki po­wiet­rze stężało ho­ryzontstężało ho­ryzont zas­tygłho­ryzont zas­tygł w czernizas­tygł w czerni niepokójw czerni niepokój ogarnąłniepokój ogarnął ciałoogarnął ciało zadrżałociało zadrżało pęknięciezadrżało pęknięcie roz­darłopęknięcie roz­darło nieboroz­darło niebo hukniebo huk ciszahuk cisza szumcisza szum werbleszum werble błyskwerble błysk rozdarciebłysk rozdarcie kon­wul­sjerozdarcie kon­wul­sje strachkon­wul­sje strach i zamętstrach i zamęt sza­leństwoi zamęt sza­leństwo pędzo­nesza­leństwo pędzo­ne błyskamipędzo­ne błyskami je­denbłyskami je­den za drugimje­den za drugim pędza drugim pęd po­wiet­rzapęd po­wiet­rza oślepiapo­wiet­rza oślepia gałęzieoślepia gałęzie lecągałęzie lecą huklecą huk połamałohuk połamało ogieńpołamało ogień wodaogień woda ciemnośćwoda ciemność zgrozaciemność zgroza ciszazgroza ciszacisza kapkap kapkap kap pro­mieńkap pro­mień słońcapro­mień słońca ***słońca *** działprzyroda *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77
skraw­ki-ciszy-rozerwanej-wrzas­ka­mi-cywilizacji-błąkają ę-bezradne-usiłując ę-odnaleźć-aby-cisza-mogła-znowu-ę-odrodzić-dział