Po­win­niście wie­rzyć w wyg­raną wbrew oczy­wis­tości, że nie możecie wyg­rać. Tyl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­wa, a wszel­ka wiara, która szu­ka po­par­cia ro­zumu, nie jest praw­dziwą wiarą.


po­win­ście-wie­rzyć-w wyg­raną-wbrew-oczy­wis­toś-że nie możecie-wyg­rać-tyl­ko ­ka-wiara-jest praw­dzi­wa-a wszel­ka-wiara
sławomir mrożekpo­win­niściewie­rzyćw wyg­ranąwbrewoczy­wis­tościże nie możeciewyg­raćtyl­ko ta­kawiarajest praw­dzi­waa wszel­kawiaraktóraszu­kapo­par­ciaro­zumunie jest praw­dziwąwiarąpo­win­niście wie­rzyćwie­rzyć w wyg­ranąw wyg­raną wbrewwbrew oczy­wis­tościże nie możecie wyg­raćtyl­ko ta­ka wiarawiara jest praw­dzi­waa wszel­ka wiaraktóra szu­kaszu­ka po­par­ciapo­par­cia ro­zumunie jest praw­dziwą wiarąpo­win­niście wie­rzyć w wyg­ranąwie­rzyć w wyg­raną wbreww wyg­raną wbrew oczy­wis­toścityl­ko ta­ka wiara jest praw­dzi­waktóra szu­ka po­par­ciaszu­ka po­par­cia ro­zumu

Co ot­wiera oczy. Wiara. Gdyż to wiara poszu­kuje ro­zumu, nig­dy odwrotnie i pew­ność, że podążasz we właści­we miejsce.Kłam­stwa mogą wyg­rać sprint, ale to praw­da wyg­ry­wa cały maraton! Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.Mówisz że wa­si wyz­nawcy już nie palą in­nych, nie składają ludzi w ofie­rze, ale praw­dzi­wa wiara to właśnie oz­nacza, ro­zumiesz? Poświęcać włas­ne życie, dzień po dni, w płomieniach, poświad­czając jej praw­dzi­wość, działając dla niej, od­dychając jej is­totą. To właśnie religia.Wiara - jedyna wiara w Boga to jest cud prawdziwy, zwycięstwo, objawienie, prawdziwe szczęście.