Po­wol­ne­go człowieka można opić tyl­ko mocną, dobrą kawą.


po­wol­ne­go-człowieka-można-opić-tyl­ko-mocną-dobrą-kawą
chemicalspo­wol­ne­goczłowiekamożnaopićtyl­komocnądobrąkawąpo­wol­ne­go człowiekaczłowieka możnamożna opićopić tyl­kotyl­ko mocnądobrą kawąpo­wol­ne­go człowieka możnaczłowieka można opićmożna opić tyl­koopić tyl­ko mocnąpo­wol­ne­go człowieka można opićczłowieka można opić tyl­komożna opić tyl­ko mocnąpo­wol­ne­go człowieka można opić tyl­koczłowieka można opić tyl­ko mocną

Kawa nigdy nie może być za mocna, a piękna kobieta - za słaba. -Jerzy Andrzejewski
kawa-nigdy-nie-może-być-za-mocna-a-piękna-kobieta-za-słaba
Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin
wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne. -Janusz Detrych
dla-człowieka-dostępne-są-dwa-dobra-informacja-i-dobra-materialne
Można nam cze­kać, nie wol­no tyl­ko wyczekiwać. -respirer
można-nam-cze­kać-nie wol­no-tyl­ko-wyczekiwać
Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni. -ks. Jerzy Popiełuszko
przyjąć-dob­ro­wol­nie-cier­pienie-za dru­giego-człowieka-to coś-więcej-ż-tyl­ko-cier­pieć-na taką-de­cyzję-mogą ę-zdo­być