po­woli-sta­wał ę-niesa­mowi­cie-piękna-układankąw-której bra­kowało-frag­mentówi-te bra­kują-ka­wałeczkiktóre-mu­siałam-­
anjapo­wolista­wał sięniesa­mowi­ciepięknaukładankąwktórej bra­kowałofrag­mentówite bra­kująceka­wałeczkiktóremu­siałamsa­madob­raćspra­wiałyżejeszczebar­dziejidealny po­woli sta­wał sięsta­wał się niesa­mowi­cieniesa­mowi­cie pięknamu­siałam sa­masta­wał się jeszczejeszcze bar­dziejpo­woli sta­wał się niesa­mowi­ciesta­wał się niesa­mowi­cie pięknasta­wał się jeszcze bar­dziej

Sta­wał się obiek­tem an­ty­semic­kich zacze­pek. Je­go rodzi­ce, którzy zaw­sze go o wszys­tko ob­wi­niali, bra­li stronę antysemitów.Różni­ce spra­wiały,że wy­dawał się jeszcze bar­dziej fascynujący...Im bar­dziej się od siebie od­da­laliśmy, tym roz­paczli­wiej sta­rałem się oca­lić to, co nas kiedyś łączyło, lecz niczym w błędnym ko­le, mo­ja des­pe­rac­ja po­wodo­wała, ze prze­paść między na­mi sta­wała się jeszcze większa.Jest tak wiele rzeczy które niesa­mowi­cie pop­ra­wiają nas­trój, mu­simy się tyl­ko bar­dziej szczegółowo przyj­rzeć światu.Mężczyźni da­wali jej mnóstwo kosztow­ności, by zdo­być jej ap­ro­batę i miłość. Ale ona żad­ne­go nie chciała, cze­goś jej bra­kowało w tym słod­kim zakłama­niu. Aż w końcu on je­den po­daro­wał jej naj­cenniej­szy skarb - swo­je serce.Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie.