Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu.


po­zyc­ja-to pa­radoks-świata-me­go-lu­-og­ra­nicze­nie-naszej-potęgi-wy­nikają-z głodu-tej właśnie-potęgi-osiąga sieją-przez
robert anthony salvatorepo­zyc­jato pa­radoksświatame­golu­duog­ra­nicze­nienaszejpotęgiwy­nikającez głodutej właśniepotęgiosiąga siejąprzezzdradęa onaczy­nipo­dat­ny­mina zdradętychktórzyzdradzi­liwcześniejci naj­potężniej­siw menzo­ber­ranzanspędzającałedniena ogląda­niu sięra­mięby ochro­nić sięprzedszty­leta­miktóremogłybywbić sięw ichplecyśmierćcze­kazwyk­lez przodupo­zyc­ja to pa­radoksto pa­radoks świataświata me­gome­go lu­duog­ra­nicze­nie naszejnaszej potęgipotęgi wy­nikającewy­nikające z głoduz głodu tej właśnietej właśnie potęgiosiąga sieją przezprzez zdradęa ona czy­niczy­ni po­dat­ny­mipo­dat­ny­mi na zdradęna zdradę tychktórzy zdradzi­lizdradzi­li wcześniejci naj­potężniej­si w menzo­ber­ranzanw menzo­ber­ranzan spędzająspędzają całecałe dniednie na ogląda­niu sięna ogląda­niu się przezprzez ra­mięby ochro­nić się przedprzed szty­leta­miktóre mogłybymogłyby wbić sięwbić się w ichw ich plecyśmierć cze­kacze­ka zwyk­lezwyk­le z przodupo­zyc­ja to pa­radoks światato pa­radoks świata me­goświata me­go lu­duog­ra­nicze­nie naszej potęginaszej potęgi wy­nikającepotęgi wy­nikające z głoduwy­nikające z głodu tej właśniez głodu tej właśnie potęgiosiąga sieją przez zdradęa ona czy­ni po­dat­ny­miczy­ni po­dat­ny­mi na zdradępo­dat­ny­mi na zdradę tychktórzy zdradzi­li wcześniejci naj­potężniej­si w menzo­ber­ranzan spędzająw menzo­ber­ranzan spędzają całespędzają całe dniecałe dnie na ogląda­niu siędnie na ogląda­niu się przezna ogląda­niu się przez ra­mięby ochro­nić się przed szty­leta­miktóre mogłyby wbić sięmogłyby wbić się w ichwbić się w ich plecya śmierć cze­kaśmierć cze­ka zwyk­lecze­ka zwyk­le z przodu

Fi­lozo­fia nicze­go nie wy­jaśnia i z nicze­go nie wy­ciąga wniosków – spra­wia je­dynie, że dos­trze­gamy rzeczy, które bez niej mogłyby ujść naszej uwadze. A jeśli wszys­tko jas­no widzi­my, nie ma już nic, co trze­ba by ob­jaśniać. Kto wie, może dla­tego, że to co przed na­mi jest uk­ry­te, wca­le nas nie interesuje.Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie.Jest śmierć i po­dat­ki, ale po­dat­ki są gor­sze, bo śmierć przy­naj­mniej nie tra­fia się człowieko­wi co roku.Idąc przez życie nie ma na co cze­kać , nie można nicze­go odkładać na po­tem . To właśnie tu­taj , te­raz w tej chwi­li kształtu­jesz sa­mego siebie. I to Ty de­cydu­jesz ja­ki kształt będziesz miał.Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. ..Nie brak dowodów na to, że im bardziej staramy się strofować naszą wyobraźnię, tym bardziej bawi się ona atakowaniem tych miejsc naszej zbroi, które świadomie czy nieświadomie zostawiliśmy bez osłony.