Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.


połowa-naszych-po­myłek-po­lega-na tym-że kieru­jemy ę-uczu­ciem-gdy-po­win­śmy-myść-dru­ga połowa-że ro­zumu­jemy-kiedy
john churton collinspołowanaszychpo­myłekpo­legana tymże kieru­jemy sięuczu­ciemgdypo­win­niśmymyślećdru­ga połoważe ro­zumu­jemykiedywin­niśmyza­wie­rzyćuczuciupołowa naszychnaszych po­myłekpo­myłek po­legapo­lega na tymże kieru­jemy się uczu­ciemgdy po­win­niśmypo­win­niśmy myślećkiedy win­niśmywin­niśmy za­wie­rzyćza­wie­rzyć uczuciupołowa naszych po­myłeknaszych po­myłek po­legapo­myłek po­lega na tymgdy po­win­niśmy myślećkiedy win­niśmy za­wie­rzyćwin­niśmy za­wie­rzyć uczuciu

Przy­padek rządzi po­nad połową naszych działań, a my kieru­jemy resztą.Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy.Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy.Życie nie na­leży tyl­ko do nas !  Po­win­niśmy o tym wiedzieć...Ludzie mniej po­win­ni myśleć o tym, co po­win­ni ro­bić, a więcej o tym, czym po­win­ni być.Nie po­win­niśmy kochać ludzi na ty­le, aby dla nich kochać ich występki, a nie po­win­niśmy niena­widzieć występków na ty­le, aby dla nich niena­widzieć ludzi.