Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.


połowa-zła-na-tym-świecie-wynika-stąd-że-ktoś-chce-ę-czuć-ważnym
thomas stearns eliotpołowazłanatymświeciewynikastądżektośchcesięczućważnympołowa złazła nana tymtym świecieświecie wynikawynika stądże ktośktoś chcechce sięsię czućczuć ważnympołowa zła nazła na tymna tym świecietym świecie wynikaświecie wynika stądże ktoś chcektoś chce sięchce się czućsię czuć ważnympołowa zła na tymzła na tym świeciena tym świecie wynikatym świecie wynika stądże ktoś chce sięktoś chce się czućchce się czuć ważnympołowa zła na tym świeciezła na tym świecie wynikana tym świecie wynika stądże ktoś chce się czućktoś chce się czuć ważnym

__________________________ Maj, to ta­ki cud­ny czas. Chce się z dziew­czyną iść w las, chce się w tym le­sie al­bo na łące, wyczy­niać przeróżne figle, spi­jać słodycz z warg, wichrzyć włosy na głowie, pat­rzeć w miłe ślepia. Czuć świat cały i go obejmować i nurzać się w tym świecie i w miłej kobiecie. ___________________________________ Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Na tym świecie śle­py chce pro­wadzić ku­lawe­go, a głuchy chce słuchać.Chodź - chcę Cię znów porwać. Od­lećmy w tańcu na grzbiecie smo­ka, by ze wscho­dem słońca do do­mu wracać Chcę być Tv wyłączyła - chwyć mnie za dłoń i pędząc we dwo­je przed siebie spon­ta­nicznie za­pom­nieć się i uciec stąd, by ze wscho­dem słońca do do­mu Cię odprowadzać i gu­bić przy tym ze trzy ra­zy drogę, bo chcę jeszcze chwilę zos­tać - nie py­tam się już, czy mogę Połowa naszych po­myłek po­lega na tym, że kieru­jemy się uczu­ciem, gdy po­win­niśmy myśleć. Dru­ga połowa, że ro­zumu­jemy, kiedy win­niśmy za­wie­rzyć uczuciu.Wciąż chcę pisać lepiej. W dzisiejszym świecie spotykamy się z twórczością cenionych nieraz umysłów, zarażonych rozpaczą, relatywizmem, niewiarą, materializmem, postmodernizmem. Wiersz religijny może wydać się za słaby, zbyt zagłuszony. Ale nie dostrzegany odbiorca jest, odbiorca, który szuka nadziei, prawdy, autentyzmu i nie idzie za tym, co modne. W świecie niewiary próbuję mówić o wierze, w świecie bez nadziei - o nadziei, w świecie bez miłości - o miłości.