Połp Fran­ciszek satanista już się sam do te­go przyznał, że to po­miot Lucyfera, ale do was nie do­ciera ... W Wa­tyka­nie oficjalnie śpiewa Sza­tano­wi psalmy a Je­zusa przyrównuje do Al­la­ha ... nienormalny? Tak, że każdy dziec­kiem Bożym mówi, bo im o to chodzi : Je­den rząd, jed­na religia, New Wor­ld Or­der - zła strategia. Połp Fran­ciszek, ten mężczyzna pełni służbę Antychrysta. Wszys­cy dra­nie w Wa­tyka­nie ... prze­cież to Lucyferianie.  


połp-fran­ciszek-satanista-już ę-sam-do te­go-przyznał-że-to po­miot-lucyfera-ale-do was-nie do­ciera-w-wa­tyka­nie-oficjalnie
angelique crueltypołpfran­ciszeksatanistajuż sięsamdo te­goprzyznałżeto po­miotlucyferaaledo wasnie do­cierawa­tyka­nieoficjalnieśpiewasza­tano­wipsalmyje­zusaprzyrównujedoal­la­hanienormalnytakże każdydziec­kiembożymmówibo im o to chodzije­denrządjed­nareligianewwor­ldor­der złastrategiafran­ciszektenmężczyznapełnisłużbęantychrystawszys­cydra­niew wa­tyka­nieprze­cieżto lucyferianie połp fran­ciszekfran­ciszek satanistasatanista już sięjuż się samsam do te­godo te­go przyznałże to po­miotto po­miot lucyferaale do wasdo was nie do­cieranie do­cieraw wa­tyka­niewa­tyka­nie oficjalnieoficjalnie śpiewaśpiewa sza­tano­wisza­tano­wi psalmyje­zusa przyrównujeprzyrównuje dodo al­la­haal­la­hanienormalnyże każdy dziec­kiemdziec­kiem bożymbożym mówibo im o to chodzije­denje­den rządjed­na religianew wor­ld zła strategiapołp fran­ciszekten mężczyznamężczyzna pełnipełni służbęsłużbę antychrystawszys­cy dra­niedra­nie w wa­tyka­niew wa­tyka­nieprze­cieżprze­cież to lucyferianiepołp fran­ciszek satanistafran­ciszek satanista już sięsatanista już się samjuż się sam do te­gosam do te­go przyznałże to po­miot lucyferaale do was nie do­cierado was nie do­cieranie do­ciera ww wa­tyka­niew wa­tyka­nie oficjalniewa­tyka­nie oficjalnie śpiewaoficjalnie śpiewa sza­tano­wiśpiewa sza­tano­wi psalmypsalmy a je­zusaa je­zusa przyrównujeje­zusa przyrównuje doprzyrównuje do al­la­hado al­la­haal­la­ha nienormalnyże każdy dziec­kiem bożymdziec­kiem bożym mówije­den rządnew wor­ld or­derten mężczyzna pełnimężczyzna pełni służbępełni służbę antychrystawszys­cy dra­nie w wa­tyka­niedra­nie w wa­tyka­niew wa­tyka­nie prze­cieżprze­cież to lucyferianie

To wszys­tko co mnie te­raz otacza Mo­bili­zując do działania Do­tyka w ja­kiś sposób Wszys­tko to jest pus­tka Ut­ra­coną świado­mością Która odeszła już dawno Lecz za­pom­nieć o so­bie nie da­je Wszys­tko co te­raz ro­bię i czu­je Ro­bię dla siebie Nie ma już … Jes­tem sam po­zos­tałem Może tak jest lepiej I tyl­ko ten je­den liść Spa­dający przed ma drogę Przy­pomi­na mi ze idzie je­sień Przy­pomi­na mi  O tobie - Ale prze­cież miałyśmy so­bie mówić o wszys­tkim!- po­wie­działa przy­jaciółka uk­ry­wająca to, że spo­tyka się z moim chłopakiem.tre­ner fran­cji py­ta pa­na bo­ga :  - pa­nie boże, za ile lat fran­cja zos­ta­nie mis­trzem świata ? - za 6 lat. - o nie ! to nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada trener. na to tre­ner rep­re­zen­tacji pol­ski py­ta pa­na bo­ga : - pa­nie boże, za ile lat pol­ska zos­ta­nie mis­trzem świata w piłce nożnej ? - nie za mo­jej ka­den­cji - od­po­wiada pan bóg Wios­ny nu­ty, naście lat temu duszą oj­cos­twa od­dałem dziec­ku swemu. Owoc miłości świat przywitał dołożył tros­ki, uśmiech zawitał. Wczo­raj to już nie dziś zacząłeś po do­rosłości iść. Dziec­kiem mym i tak pozostaniesz będę przy to­bie na­dal, gdy upadniesz. Kochaj ludzi, ciesz się wszystkim Bóg prze­wod­ni­kiem będzie, a oj­czyz­na kimś bliskim. W imieniu swoim sy­nu i mat­ki twej życzę wszys­tkiego dob­re­go, de­dykując ten wiersz. Dziec­ku swe­mu z okaz­ji osiemnastki...w pełni sprawni a jed­nak upośledzeni i ten wy­raz twarzy po­zytyw­ny czy grany wszys­tko nie na Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...