Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :* 


pośród-no­cy-cienia-i ciszy-gdy-w ser­cu-tęskno­ty-me­lodia-gra-coś-w głębi-tej ciszy-krzyczy-coś-głębo­ko-w ser­cu-drga-a-gdy
kamilka_509pośródno­cycieniai ciszygdyw ser­cutęskno­tyme­lodiagracośw głębitej ciszykrzyczygłębo­kodrgagdykreślęw marzeniachkształttwoichdłonii ustcałujęśladczujęłka­niepośróddrżeniatosa­mot­neser­cecichut­kołkabudzę sięsa­manadranemzno­wucze­kamnieciężkidzieńwiemże niedługoznówpoczujękochająceramięusłyszę kochamciĘ pośród no­cycienia i ciszygdy w ser­cuw ser­cu tęskno­tytęskno­ty me­lodiame­lodia gracoś w głębiw głębi tej ciszytej ciszy krzyczycoś głębo­kogłębo­ko w ser­cuw ser­cu drgagdy kreślękreślę w marzeniachw marzeniach kształtkształt twoichtwoich dłonidłoni i usti ust całujęcałuję śladczuję łka­niełka­nie pośródpośród drżeniasa­mot­ne ser­ceser­ce cichut­kocichut­ko łkagdy budzę siębudzę się sa­masa­ma nadnad ranemi zno­wuzno­wu cze­kacze­ka mniemnie ciężkiciężki dzieńże niedługo znówznów poczujępoczuję kochającekochające ramięi znówznów usłyszę kocham ciĘgdy w ser­cu tęskno­tyw ser­cu tęskno­ty me­lodiatęskno­ty me­lodia gracoś w głębi tej ciszyw głębi tej ciszy krzyczycoś głębo­ko w ser­cugłębo­ko w ser­cu drgaa gdy kreślęgdy kreślę w marzeniachkreślę w marzeniach kształtw marzeniach kształt twoichkształt twoich dłonitwoich dłoni i ustdłoni i ust całujęi ust całuję śladczuję łka­nie pośródłka­nie pośród drżeniasa­mot­ne ser­ce cichut­koser­ce cichut­ko łkaa gdy budzę sięgdy budzę się sa­mabudzę się sa­ma nadsa­ma nad ranemi zno­wu cze­kazno­wu cze­ka mniecze­ka mnie ciężkimnie ciężki dzieńże niedługo znów poczujęznów poczuję kochającepoczuję kochające ramięi znów usłyszę

Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz: odeszły cienie anioł pozostał zno­wu świeci słońce ma­my czas by zrobić coś dla siebie prze­mil­cze­nie nie rozerwie ser­ca na strzępy na­wet gdy oko zapłacze gdy dro­ga się skończy zaczniemy iść po łące Zacze­piasz mnie lek­ko mus­kając me serce. Nie znam Cię, Nie wiem kim możesz być, I lękam się, że ktoś znów wy­korzys­ta mnie dziś. I boję się, że ser­ce zim­ne jak lód roz­to­pi się.. Znów.Smut­no mi, gdy wiem, co Twe ser­ce czu­je do mnie, a Ty nie pot­ra­fisz po­wie­dzieć wprost prze­konałam ro­zum,że już cię nie potrzebuję. ale znając życie,gdy cię zo­baczę ser­ce znów zacznie ro­bić swoje...Kil­ka słów błądzi w mo­jej głowie..tych niewy­powie­dzianych które mogły cię zat­rzy­mać. i cza­sem jak wiatr- umy­kają one nieuchwynie Na ser­cu leżą ciężarem wspom­nienia tych dłoni które nie zdążyły dot­knąć twoich ust ..tak obłędnych ! I wie­czo­rami gdy jes­teś gdzieś.. pra­wie przy mnie po­mimo mo­jej sa­mot­ności i chłodu tej no­cy czu­je twój za­pach jak zap­la­tał się w mo­je włosy. Jes­teś gdzieś... -ale nie tam... gdzie powinieneś.