Poświęca­my się dla in­nych, więc dlacze­go nie ro­bimy te­go dla siebie? 


poświęca­my ę-dla-in­nych-więc-dlacze­go-nie ro­bimy-te­go-dla-siebie 
hope_dies_lastpoświęca­my siędlain­nychwięcdlacze­gonie ro­bimyte­gosiebie poświęca­my się dladla in­nychwięc dlacze­godlacze­go nie ro­bimynie ro­bimy te­gote­go dlapoświęca­my się dla in­nychwięc dlacze­go nie ro­bimydlacze­go nie ro­bimy te­gonie ro­bimy te­go dlawięc dlacze­go nie ro­bimy te­godlacze­go nie ro­bimy te­go dlawięc dlacze­go nie ro­bimy te­go dla

Lu­bię na nas patrzeć, okiem wyob­raźni - przy­ciętym drzwi szparą. Gro­tes­ko­wych trochę, bez­wstyd­nych - lecz tyl­ko dla siebie. Nawzajem… Nic się nie bój miła, ni­komu nie po­wiem – co widziałem. Tyl­ko To­bie na ucho, gdy za­pom­nisz – kim byłaś dla mnie. I kim jesteś… …na­wet kiedy nie podglądam Odys, czer­wiec 2014 (do rzeźby Gaylor­da Ho) Nie zaw­sze krzyw­dzi­my in­nych dla­tego, że prag­niemy im zaszkodzić. Często ro­bimy to wówczas, gdy za bar­dzo za­pat­rzy­liśmy się na to, by pomóc sobie. Z cyk­lu po­wieści Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono dla białych, a kobiet dla mężczyzn.Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność.Mog­li­byśmy być szczęśli­wi gdy­byśmy tyl­ko chcieli, gdy­by za­miast użalać się że pa­da wyjść na spa­cer w deszczu, pa­miętasz? nie było dla nas żad­nych gra­nic, świat był piękny, wszys­tko ta­kie pros­te. Cie­szy­liśmy się z każdej spędzo­nej ra­zem chwi­li... A dziś? Dziś nic nie ro­bimy spon­ta­nicznie, jes­teśmy więźniami włas­nych ograniczeń.Przeciętna kobieta poświęca dla mody nawet zdrowie i urodę.