Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.


pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
anonimpożądamywięcejniżmożemyosiągnąćleczosiągamyzwyklemniejzdobyćpożądamy więcejniż możemymożemy osiągnąćlecz osiągamyosiągamy zwyklezwykle mniejniż możemymożemy zdobyćniż możemy osiągnąćlecz osiągamy zwykleosiągamy zwykle mniejniż możemy zdobyćlecz osiągamy zwykle mniej

Wy­daje się nam, że mniej możemy, niż możemy. Mi­nus no­bis vi­demur pos­se, quam pos­su­mus. (łac.) W mgnieniu oka może wy­darzyć się więcej niż możemy so­bie wyobrazić.Możemy nie mieć wpływu na ilość ob­rotów swo­jej klep­sydry, ale możemy spra­wić, aby prze­sypy­wało się przez nią coś piękniej­sze­go niż piasek. Z cyk­lu po­wieści Jeśli nie możemy być wol­ni, to przy­naj­mniej możemy być tani.Współczes­na nauka wie dos­ko­nale, że is­tnieje o wiele więcej wy­miarów niż kla­syczne czte­ry. Naukow­cy twier­dzą, że te do­dat­ko­we zwyk­le nie wpływają na nor­malny świat, gdyż są małe i zwi­nięte w so­bie. Oz­nacza to, że wszechświat za­wiera więcej cudów, niż możemy kiedy­kol­wiek zro­zumieć, al­bo też – co bar­dziej praw­do­podob­ne – naukow­cy wy­myślają to wszys­tko w miarę potrzeby.Autorytet to więcej niż rada i mniej niż rozkaz.