Pożyczaj tyl­ko od pe­symistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz.


pożyczaj-tyl­ko-od pe­symistów-oni i tak-nie mają-nadziei-że im oddasz
tristan bernardpożyczajtyl­kood pe­symistówoni i taknie mająnadzieiże im oddaszpożyczaj tyl­kotyl­ko od pe­symistówoni i tak nie mająnie mają nadzieipożyczaj tyl­ko od pe­symistówoni i tak nie mają nadziei

Pożyczaj tylko od pesymistów. Oni i tak nie mają nadziei, że im oddasz.Tyl­ko mar­twi nie mają nadziei.Rodzi­ce mają być naj­bliżsi? Dlacze­go nie ry­by pan­cerne? Oni by­li prze­cież tyl­ko os­tatnim og­ni­wem ewo­luc­ji, jak te­go uczy wasza biolo­gia, więc czułość po­win­na ogar­niać całą rodzinę wraz z jaszczurami.Co mnie naj­bar­dziej bo­li? To, gdy in­ni osiaga­ja mo­je zy­ciowe ce­le, kiedy tyl­ko im sie zechce. To, ze oni ma­ja na codzien ludzi, za kto­rymi tes­knie. To, ze ja wie­rze w nich, a oni w siebie.Tylko martwi nie mają nadziei.Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!