Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość.


pożytek-przy­niesie-nam-sto­sowa­nie-za­sad-a nie ś­pa-wo­bec-nich-uległość
pierre charronpożytekprzy­niesienamsto­sowa­nieza­sada nie śle­pawo­becnichuległośćpożytek przy­niesieprzy­niesie namnam sto­sowa­niesto­sowa­nie za­sada nie śle­pa wo­becwo­bec nichnich uległośćpożytek przy­niesie namprzy­niesie nam sto­sowa­nienam sto­sowa­nie za­sada nie śle­pa wo­bec nichwo­bec nich uległośćpożytek przy­niesie nam sto­sowa­nieprzy­niesie nam sto­sowa­nie za­sada nie śle­pa wo­bec nich uległośćpożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad

Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość.Sto­sowa­nie przy­musu wy­nika z niewiary w argumentację.Przed użyciem za­poz­naj się z treścią niepi­sanych za­sad bądź skon­sultuj się z rodzi­cem lub in­nym mądrym gdyż każda rzecz niewłaści­wie sto­sowa­na zag­raża Two­jemu życiu lub zdrowiu.Przy­padków nie ma; to, co ja­wi się nam ja­ko śle­py traf, pochodzi właśnie z najgłębszych źródeł.Wszys­tko co dzis jest nam w sta­nie dac szczes­cie, jut­ro przy­niesie smu­tek. Je­dyna dro­ga do szczes­cia to znosze­nie z po­kora ut­ra­ty i cze­kanie na pojutrze.I wciąż nieosiągal­ny, nieobecny, A jed­nak tak bar­dzo mój... Cze­kam na czas który przy­niesie nam, Nas...