Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość.


pożytek-przynosi-nam-stosowanie-zasad-a-nie-ślepa-wobec-nich-uległość
pierre charronpożytekprzynosinamstosowaniezasadnieślepawobecnichuległośćpożytek przynosiprzynosi namnam stosowaniestosowanie zasadnie ślepaślepa wobecwobec nichnich uległośćpożytek przynosi namprzynosi nam stosowanienam stosowanie zasada nie ślepanie ślepa wobecślepa wobec nichwobec nich uległośćpożytek przynosi nam stosowanieprzynosi nam stosowanie zasada nie ślepa wobecnie ślepa wobec nichślepa wobec nich uległośćpożytek przynosi nam stosowanie zasada nie ślepa wobec nichnie ślepa wobec nich uległość

Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość. -Pierre Charron
pożytek-przy­niesie-nam-sto­sowa­nie-za­sad-a nie ś­pa-wo­bec-nich-uległość
Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległość gnębionych przekonywa gnębiciela, że jego ofiary zrodzone są do niewoli. -Karol Fourier
niewola-nigdy-większej-pogardy-nie-budzi-aniżeli-wtedy-gdy-ślepa-uległość-gnębionych-przekonywa-gnębiciela-że-jego-ofiary-zrodzone-są-do
Francuzi nie mówią prawie nigdy o swoich żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich. -Montesquieu
francuzi-nie-mówią-prawie-nigdy-o-swoich-żonach-lękają-ę-aby-ę-im-nie-zdarzyło-rozprawiać-o-nich-wobec-ludzi-którzy-znają-lepiej-od-nich
Najobojętniejszym zachowaniem się wobec danej prawdy jest ślepa wiara; najżywszy zaś udział bierze się w tej prawdzie, kiedy się o niej wątpi. -Adolf Dygasiński
najobojętniejszym-zachowaniem-ę-wobec-danej-prawdy-jest-ślepa-wiara-najżywszy-zaś-udział-bierze-ę-w-tej-prawdzie-kiedy-ę-o-niej-wątpi
Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość. -Marcel Proust
sztuka-przynosi-nam-dowód-że-istnieje-coś-innego-ż-nicość
Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję. -Romain Hereux
kobieta-jest-wiosną-przychodzi-po-jesieni-i-zimie-przynosi-świeżość-i-ciepło-i-jeszcze-przynosi-nadzieję