Po ślubie: A a a serca dwa jeszcze piszczą obydwa.


po-ślubie-a-a-a-serca-dwa-jeszcze-piszczą-obydwa
jan twardowskipoślubiesercadwajeszczepiszcząobydwapo ślubieserca dwadwa jeszczejeszcze piszcząpiszczą obydwaa a sercaa serca dwaserca dwa jeszczedwa jeszcze piszcząjeszcze piszczą obydwaa a a sercaa a serca dwaa serca dwa jeszczeserca dwa jeszcze piszcządwa jeszcze piszczą obydwaa a a serca dwaa a serca dwa jeszczea serca dwa jeszcze piszcząserca dwa jeszcze piszczą obydwa

Maj jest naj­tra­giczniej­szym z miesięcy. Nig­dy się nie układa. Dob­rze, że czer­wiec nad­chodzi sze­roki­mi bu­ty. Oby wyt­rzy­mać tych kil­ka dni. Dzi­siaj chciałam spa­sować. Wiem jed­nak, że muszę wyg­rać ze sobą. Jeszcze dwa dni, a życie będzie go­towe. Jeszcze dwa dni, trze­ba wal­czyć do końca.Zaskakujące. Za­kocha­ne spojrzenia. Tęsknią dwa serca.To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło...Pe­symis­ta to człowiek, który z dwoj­ga złego wy­biera obydwa.Pesymista to człowiek, który z dwojga złego wybiera obydwa.Dwa stołki to jeszcze nie fotel.