Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, żeby nam nie wierzono.


po-co-kłamać-skoro-wystarczy-mówić-prawdę-żeby-nam-nie-wierzono
henri rene albert guy de maupassantpocokłamaćskorowystarczymówićprawdężebynamniewierzonopo coco kłamaćskoro wystarczywystarczy mówićmówić prawdężeby namnam nienie wierzonopo co kłamaćskoro wystarczy mówićwystarczy mówić prawdężeby nam nienam nie wierzonoskoro wystarczy mówić prawdężeby nam nie wierzono

Po co kłamać, sko­ro wys­tar­czy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. -Guy de de Maupassant
po co kłamać-sko­ro-wys­tar­czy-mówić-prawdę-by nam-nie uwierzono
Nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. -Stanisław Jerzy Lec
nie-wystarczy-mówić-do-rzeczy-trzeba-mówić-do-ludzi
Nadzieja to os­tatnie co nam pozostanie, lecz z cza­sem na­wet to nam nie wystarczy... -PróbujPatrzećKolorowo
nadzieja-to os­tatnie-co nam-pozostanie-lecz-z cza­sem-na­wet-to nam-nie wystarczy
Żeby zdobyć majątek, trzeba mieć szczęście. Żeby go utrzymać - wystarczy brak fantazji. -Hugo Dyonizy Steinhaus
Żeby-zdobyć-majątek-trzeba-mieć-szczęście-Żeby-go-utrzymać-wystarczy-brak-fantazji
Jak może ktoś mówić, że wierzy w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus nakazuje. -Cyprian z Kartaginy
jak-może-ktoś-mówić-że-wierzy-w-chrystusa-skoro-nie-czyni-tego-co-chrystus-nakazuje
Skoro trzeba dobrze mówić o umarłych, obgadujmy ich póki zyją. -John Sloan
skoro-trzeba-dobrze-mówić-o-umarłych-obgadujmy-ich-póki-zyją